##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

هادی اکبرزاده ,

چکیده

در این جستار به شرح و تفسیر معنای «نقش» در بیت بحث برانگیز:
داده ام باز نظر را به تذروی پرواز بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند
از حافظ پرداخته شده است. ابتدا نکاتی که شارحان پیش از این دربارة واژة «نقش» در این بیت آورده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بسیاری از شارحان با توجّه به معنایی که سودی از واژة «نقش» به دست داده معنای «نقش» را اصطلاحی در شکار دانسته اند. نگارنده در ردِّ این معنا شواهد بسیاری یافته است و به این نتیجه رسیده که «نقش باز خواندن» در این بیت از حافظ «اثر کسی یا چیزی را درک کردن»، «درک و فهم درست از چیزی» و... است و این واژه در این بیت ارتباطی با شکار ندارد.
کلیدواژه ها: نقش، نقش خواندن، نقش بازخواندن، شکار، پرده، موسیقی، حافظ.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
اکبرزادهه. (2012). بررسی وتحلیل معنای «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ. جستارهای نوین ادبی, 44(1), 75-96. https://doi.org/10.22067/jls.v44i1.11685
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی