##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

احمد رضایی

چکیده

از جمله مسائلی که در حوزۀ نقد ادبی کمتر مورد توجه قرار گرفته است مقایسة دیدگاههای ادبی شاعران و نویسندگان به عنوان خالقان آثار ادبی با نظرات منتقدان و نظریه پردازان این حوزه است. پژوهش حاضر شامل بررسی دیدگاههای عطار نیشابوری دربارۀ مسائل گوناگون شعر مانند وزن، قافیه، ردیف، کذب در شعر، الهام شاعرانه، مخاطب، لفظ و معنی و شعر حکمی و توحیدی است. در این تحقیق چهار مثنوی الهی نامه، اسرارنامه، مصیبت نامه و منطق الطیر به طور کامل بررسی گردیده و تمام گفته‌های عطار در حوزه‌های استخراج شده و ضمن شرح و توضیح، با نظرات منتقدان ادبی گذشته و حال مقایسه گردیده است. در پاره‌ای موارد برای نشان دادن نوآوریهای عطار خصوصاً در حوزۀ مخاطب و معنی، از غزلیات وی کمک گرفته‌ایم.
کلید واژه‌ها: عطار نیشابوری، مثنویها، دیدگاههای ادبی، نقد و تحلیل.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رضاییا. (2008). تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی*. جستارهای نوین ادبی, 40(3), 57-76. https://doi.org/10.22067/jls.v40i3.13160
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی