##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مصطفوی گرو مصطفوی گرو ,

چکیده

با توجه به اینکه زبان کردی جزء زبانهای ایرانی محسوب می‌شود، بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان می‌تواند نزدیکی و میزان تاثیرپذیری آن‌را از زبانهای ایرانی، به خصوص زبان فارسی، نشان دهد. در این مقاله نشان داده می‌شود که آواهای گویش کرمانجی خراسان از کدام زبان گرفته شده است؛ در صورتی‌که از زبانهای ایرانی باشد، نمونه‌های فارسی باستان و اوستایی آن ذکر شده است.
کلید واژه‌ها: زبان کردی، گویش کرمانجی، زبان ایرانی، آوا.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
مصطفوی گروم. گ. (2008). بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان. جستارهای نوین ادبی, 40(4), 33-67. https://doi.org/10.22067/jls.v40i4.13170
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی