##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

احمدی ، شیخی احمدی ، شیخی ,

چکیده

«ترکیب واژه یا ترکیب واژگانی» مانند جمله از واحدهای اصلی نحو است که در زبان فارسی نیز همانند زبان روسی، اهمیت ویژه‌ای در ساخت جمله دارد. ترکیب واژه‌ها در زبان روسی از لحاظ ساختار به سه دسته تقسیم می‌شوند: ترکیبهای فعلی، اسمی و قیدی. در این مقاله تلاش شده است نحوة بیان ترکیبهای فعلی زبان روسی در زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله بر اساس ترکیبهای فعلی زبان روسی و ترجمه‌های آنها در زبان فارسی نوشته شده است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
احمدی ، شیخی ا. ،. ش. (2009). ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی. جستارهای نوین ادبی, 41(2), 1-16. https://doi.org/10.22067/jls.v41i2.13196
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی