##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ایزانلو ایزانلو ,

چکیده

مبحث افعال حرکتی درزبان روسی از جمله مباحث پیچیده‌ای به‌شمار می‌رود که اکثر فارسی زبانان در آغازِ یادگیری این افعال و نیز گاهی در مراحل بالاتر فراگیری با دشواریهایی روبرو می‌شوند. این دشواریها اغلب در دو مرحله نمایان می‌شود: 1. فهم و درک معنای لغوی و دستوری افعال حرکتی روسی و چگونگی کاربرد آنها در خود زبان روسی؛ 2. مرحلة انتقال معنای افعال حرکتی از زبان روسی به فارسی در هنگام ترجمه. به نظر می‌رسد دلیل این دشواریها مربوط به تفاوتهایی است که به صورت کلی بین دو زبان ازنظر ویژگیهای ساختاری، معنایی و دستوری وجود دارد. دراین مقاله ضمن بررسی کلی چگونگی کاربرد افعال حرکتیِ بدون پیشوند، سعی شده است نقش معنایی و دستوری پیشوندهای فعلی در ترکیب با افعال حرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. در ادامه مشکلات مربوط به کاربرد این گروه از افعال روسی برای فارسی زبانان مورد بررسی قرارگرفته و تناقضات موجود در زمینة چگونگی کاربرد افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان ریشه یابی شده است. در نهایت سعی شده راهکارهایی برای رفع و یاحداقل تقلیل مشکلات مربوط به کاربرد این گروه از افعال ارائه شود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ایزانلوا. (2009). بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل). جستارهای نوین ادبی, 41(2), 29-58. https://doi.org/10.22067/jls.v41i2.13198
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی