##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم ,

چکیده

محقّقان بر این باورند که افراد در فرهنگهای مختلف برای یادگیری زبان از سبکهای ادراکی خاص بهره می‌گیرند. مقالة حاضر، براساس تحقیقی تجربی به شناسایی سبکهای غالب یادگیری ادراکی در بین زبان‌آموزان ایرانی می‌پردازد. نتیجة سالها تجربة آموزش نشان می‌دهد هنگامی‌که هوش غالب خود را با سبک ترجیحی یادگیری همراه می‌کنیم برای یادگیری و کسب مهارتهای لازم در شرایط مطلوبتری قرار می‌گیریم. از این‌رو برای تعیین رابطه فرهنگ و سبک غالب یادگیری از پرسشنامه رید (1987) که شامل 30 سؤال در شش زیرگروه سبکهای دیداری،‌ شنیداری، حرکتی،‌ لامسه‌ای، انفرادی و گروهی است استفاده گردید. پس از محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، 400 نفر دانشجو که در دانشگاههای تهران و مشهد و برحسب دسترسی آسان در چهار رشته ادبیات انگلیسی، علوم انسانی، پزشکی و مهندسی تحصیل می‌کردند به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روشهای آماری آزمون t و تحلیل واریانس و نهایتاً آزمون شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر به‌دست آمد:
الف) سبکهای غالب یادگیری در فرهنگ ایرانی، سبکهای لامسه‌ای و حرکتی هستند؛
ب) تفاوت معناداری بین جنسیت، سن و سطح بسندگی و استفاده از سبکی خاص مشاهده نگردید. گرچه زنها به نسبت مردان از سبک شنیداری بیشتری بهره بردند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسینی فاطمی ، پیشقدم ح. ف. ،. پ. (2009). تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی. جستارهای نوین ادبی, 41(2), 59-73. https://doi.org/10.22067/jls.v41i2.13199
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی