##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی ,

چکیده

از آنجاکه در دهه‌های اخیر گویشهای ایرانی در جهت همگرایی با زبان فارسی به سرعت دستخوش تحول بوده‌اند، مطالعه و ثبت ویژگیهای اجتماعی آنها اهمیت بسیار دارد. از نتایج این مطالعات، علاوه بر شناخت خصوصیات منحصر به فرد این گویشها، می‌توان در سیاستهای کلان اجتماعی و آموزشی، برنامه‌ریزیهای زبانی و مطالعات تطبیقی گویش‌شناسی سود جست.
این مقاله به بررسی جبنه‌های اجتماعی واژگان خویشاوندی و جنسیتی در گویش گیلکی رشت و نواحی اطراف آن می‌پردازد. گستردگی روابط و تعاملات خانوادگی، نامطبوع بودن خویشاوندی ناتنی، گستردگی و اهمیت چند همسری، و خانواده‌های گستردۀ مرد‌مَدار، از مسائل قابل تأملی هستند که در واژگان گیلکی بازتاب یافته‌اند. همچنین واژگان و اصطلاحات گیلکی از نظر ارجاع و خطاب، کاربرد افعال در حوزۀ همسرگزینی، بخش کنایی و... با ارزش‌گذاری جنسیتی همراه‌اند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رضایتی کیشه خاله ، چراغیر. ک. خ. ،. چ. (2009). واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت). جستارهای نوین ادبی, 41(2), 95-110. https://doi.org/10.22067/jls.v41i2.13201
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی