##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرایی زهرایی ,

چکیده

در نتیجۀ مطالعۀ دستوری واژه در حوزۀ علم صرف روسی، دو نوع مقولۀ زبانی از یکدیگر متمایز می‌شوند. این دو مقوله عبارتند از: «مقولۀ دستوری» و «انواع لغوی-دستوری». تعیین مقوله‌های دستوری با استناد به یک سری خصوصیّات دستوریِ واژه انجام می پذیرد. زبان شناسان و دستور نویسان روس با لحاظ نمودن معیارهای متفاوت، مقوله‌های دستوری را به انواعی تقسیم می‌کنند. در تعیین انواع لغوی‌دستوری، علاوه بر خصوصیّات دستوری، یک سری خصوصیّات لغوی و معنایی نیز در نظر گرفته می‌شوند. انواع لغوی-دستوری را در ارتباط با واژه ها باید یک مقولة درون طبقه‌ای دانست که در درون اقسام کلمة مختلف مشخص می‌شوند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
زهرایی ز. (2009). مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی. جستارهای نوین ادبی, 41(2), 111-124. https://doi.org/10.22067/jls.v41i2.13202
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی