##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مرضیه مشتاق پور بهزاد قنسولی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در کشور های خارجی است. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا با ده تن شامل استادان دانشگاه، کمک مربّیان و دانش‌آموختگان زبان فارسی در هشت دانشگاه طراز اوّل کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی مصاحبه ای انجام گرفت. سپس با انتخاب نمونۀ آماری از دانشجویان زبان فارسیِ 41 دانشگاه در 22 کشورِ مختلف، 326 نفر به سؤالات پرسشنامه ای ساختمند پاسخ دادند تا بررسی وضعیت فعلی آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان خارجی میسر شود. درواقع تحقیق پیش رو، بخشی از پژوهش گسترده و در حال اجرایی است که در طول دو سال گذشته برای شناسایی و بررسی مشکلات، موانع آموزشی و یادگیری زبان فارسی در 41 دانشگاه از 22 کشور چهار قارّۀ جهان، با تعدادی از اساتید، مدرّسان و دانشجویان این مراکز آموزشی به شیوه‌های گوناگون ارتباط برقرار کرده است تا بتواند تصویری واقعی، مبتنی بر شواهد و اسناد معتبر در اختیار مسئولان اجرایی کشور قرار دهد و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که اگرچه آموزش زبان فارسی در کشورهای خارجی با مشکلات فراوانی روبروست ولی چنانچه دانشکده‌های ادبیّات و علوم انسانی در ایران که پاسدار زبان فارسی هستند، خود را ملزم به حمایت از کرسی‌های زبان و ادبیّات فارسی در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا بدانند، بسیاری از این موانع و مشکلات در کوتاه مدت برطرف خواهد شد.

جزئیات مقاله

مراجع
ابوالقاسمی، محسن. (1381). تاریخ زبان فارسی. تهران: سمت.
پورمحسنی، محسن. (1388). «بررسی وضعیت ایران شناسی، اسلام‌شناسی و زبان فارسی در دانشگاه‌های آلمان». نشریۀ فارسی رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در آلمان. ش 6. صص 52-60.
صفا، ذبیح الله. (1372). تاریخ ادبیات ایران. جلد اول. تهران: ققنوس.
طالیبوا، سیویل. (1390). «آموزش زبان فارسی به روس زبانان (مصاحبه)». نشریۀ فارسی رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در روسیه. ش 35. صص 127-144.
عالم، محمود. (1390). «بررسی مسایل و مشکلات گسترش زبان و ادبیّات فارسی در هند». ویرایش علی اکبر باقری خلیلی و سیاوش حق جو. ششمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی. مازندران: دانشگاه مازندران. صص 3523-3527.
کمری، برنارد؛ متیوس، استفن؛ پولینسکی، ماریا. (1963). اطلس زبان ها. ترجمۀ ارسلان گلفام و اکبر حسابی. تهران: دانشگاه تهران.
Bartram,B.(2010). Attitudes to Modern Foreign Language Learning. Insights from Comparative Education. London: Continuum International Publishing Group.
Beeman, W.(1986).Language, Status, and Power in Iran, Bloomington, Ind.: Indiana University Press .
Brown, H.D. (2007,5th ed). Principles of language learning and teaching .New York: Pearson education, Inc.
Dahlén, A.P. (2010).Modern Persisk Grammatik, Stockholm: Ferdosi International Publication.
Dahlén, A.P. (2012)..Personal correspondence through email: ″Ashk.P Dahlén″ashk.dahlen@ikos.uio.no To: ″Marzieh Moshtaghpour″ marziyhe.mm@gmail.com Tue, 31 Jan 2012 at: 10:42 PM.
Dehghani,Y. (2011). Persian (Farsi-Dari) Grammar and Self-Learner. Australia: Published by Yavar Dehghani, Printed and distributed by Create Space.
Dehghani,Y.(June 2004).Differences between teaching Persian as a first and as a second language : the implications for Iranian migrant children. Iranian Cultural Association: Don caster Persian School. Melbourne.
Dehghani,Y.(2001).Farsi(Persian)Phrase book, Australia: Lonely Planet Publications Pty.
Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2011 2th ed).Teaching and Researching Motivation .Edinburgh: Pearson education.
Ellis,R.(1999).The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Field, J. (2002).The Changing Face of Listening ‘in Richards,J.C. & Renadya,W.A.(eds.). Methodology in Language teaching, An Anthology of Current Practice . Cambridge: Cambridge University Press.
Grabar,O.( 1975).The visual arts ‘in Frye, R.N.(ed.) The Cambridge History of Iran’. Cambridge: Cambridge University Press. Volume 4.329-363
Hagigi,F,(2012). Personal correspondence through email: ″Latifeh Hagigi″. ″hagigile@ucla.edu To: ″Marzieh Moshtaghpour″ marziyhe.mm@gmail.com Tue,Jan,2012 at: 7:42 AM.
Hanaway, W. & Spooner,B. (eds.). (1995). Reading Nasta'liq: Persian and Urdu Hands from 1500 to the Present. Costa Mesa, Calif: Mazda Publishers.
Jadidi, P. & Brookshaw, D. P. (2010).Farsi shirin ast. published in the USA and Canada;Routledge.
Karimi,S, Stilo, D. & Samiian, V.(2008). Aspects of Iranian Linguistics. Newcastle: Cambridge Scholar Publishing.
Karimi,S.(2005).A minimalist Approach to Scrambling-Evident from Persian, Holland: Foris Publications, Printed in Germany.
Lorenz,M.& Alavi.B.(1967).Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Persisch. Ein Standardwerk für Anfänger.,Germany: Langenscheidt.
Mahootian,S.(1997).Persian Descriptive Grammars.London:Rultedge.
Nation,P. & Meara.P.(2002).Vocabulary’ inN. Schmitt(ed.). Applied Linguistics, An Introduction. London: Arnold publisher. 35-36
Richards, J.C. & Rodjers ,T.S.(1999).Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J. C. (2002). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Shumin,K.(2002).Factors to consider: Developing adult EFL students’ speaking abilities’ in J.C. Richards &W.A.Renadya (eds.).Methodology in Language teaching, An Anthology of Current Practice.Cambridge: Cambridge University Press .
Stilo ,D.,Talattof, K. &Clinton,J.(2005),Modern Persian: Spoken and Written.(Volume I), New Haven:Yale University Press.
Stilo, D., Talattof, K. and Clinton, J.(2010).Modern Persian: Spoken and Written.(VolumeII I),CERCLL,University of Arizona.
Windfur,G.( 1979). Modern Persian, Elementary Level. Ann Arbor: Dept.of Near Eastern Studies, University of Michigan.
Слинкин,М.Ф.(2007).В.А. Минин, Н.В. Павленко, Практический курс персидского языка.Общий перевод
ارجاع به مقاله
مشتاق پورم., & قنسولیب. (2015). بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان. جستارهای نوین ادبی, 47(4), 111-136. https://doi.org/10.22067/jls.v47i4.13216
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی