##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا آهنچیان افسانه عبدلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت درس فارسی عمومی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کارشناسی، درس با تحقّق اهداف تعیین شده فاصله دارد، اما در مولفة تدریس و فعّالیّت‌های کلاسی موفق عمل کرده است و دانشجویان از منابع یادگیری معرفی شده و سهولت تهیه آن و در حیطه ارزشیابی و نگرش رضایت داشته‌اند. همچنین، بین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مولّفه‌های پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج ارزشیابی t مستقل نشان داد که در مولّفه اهداف، محتوا، تدریس و فعّالیّت‌های کلاسی، منبع یادگیری و نگرش و قضاوت بین رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های غیر علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مولّفه ارزشیابی، تفاوت معناداری مشاهده شد، به طوری که میانگین نمرات دانشجویان رشته‌های علوم انسانی بالاتر بود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آهنچیانم., & عبدلیا. (1). وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی. جستارهای نوین ادبی, 44(4), 157-182. https://doi.org/10.22067/jls.v44i4.14578
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی