##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

وحید رویانی

چکیده

بهمن‌نامه یکی از منظومه های مهم حماسی پیرو شاهنامه است که در اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم سروده شده است. این منظومه از چهار بخش تشکیل شده که بخش اول آن ماجرای بر تخت نشستن بهمن و ازدواج او با دختر پادشاه کشمیر است. بخش اول این اثر، منظومة عاشقانة مستقلی است که ویژگی های یک اثر غنایی برجسته را دارد. در این مقاله با مقایسة دو داستان نشان داده شده که این بخش منظومه در مواردی چون توصیف صحنه ها، شخصیت پردازی، استفاده از مضامین، نوع حوادث، شیوة روایت، ضرب‌المثل‌ها و.... تشابه بسیار زیادی به ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی دارد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رویانیو. (2012). تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه. جستارهای نوین ادبی, 45(1), 75-94. https://doi.org/10.22067/jls.v45i1.15993
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی