##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فاطمه جهان‌پور لیلا حق‌پرست

چکیده

در این جستار از طریق مقایسة عناصر ساختاری اسطورۀ مزدایی آفرینش با داستان ضحاک از شاهنامه، به اثبات این فرضیه پرداخته شده است که داستان ضحاک در حقیقت الگوبرداری مجددی از اسطورۀ آفرینش است. در راستای این هدف، نخست خلاصه‌ای از اسطورۀ آفرینش در قالب تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای روایت و پس از آن با تقسیم داستان ضحاک به سه پارۀ مشخص، این نتیجه مطرح شده است که برش‌های سه‌گانۀ داستان ضحاک بر سه دورۀ سه‌هزارسالۀ مورد بحث قابل تطبیق است و زروان، اهریمن، اورمزد و کنش‌های آنها به ترتیب در قالب شخصیت‌ها و کردارهای داستانی جمشید، ضحاک و فریدون بازآفرینی شده‌اند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
جهان‌پورف., & حق‌پرستل. (2013). بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک. جستارهای نوین ادبی, 45(2), 61-83. https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18913
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی