##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی اشرف صادقی

چکیده

نسخه های دیوان منوچهری همه در دو سه قرن اخیر کتابت شده اند. تنها یک نسخه از این دیوان در دست است که تاریخ کتابت آن 1051 است. کاتبان این نسخه ها ضبط های قدیمی اشعار را غالباً تغییر داده و آن ها را مطابق کاربردهای روز درآورده اند. برای دست یافتن به ضبط‌های کهن اشعار که به زبان شاعر نزدیک باشد باید یا منتظر پیدا شدن نسخه های کهن بود و یا به اشعاری از شاعر که در جنگ‌های کهن ضبط شده اند رجوع کرد. در این مقاله ضبط‌های شش قصیده که در دو جنگ کهن و یک تذکرة نسبتاً کهن درج شده اند، به دست داده شده است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
صادقیع. ا. (2013). ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره. جستارهای نوین ادبی, 45(3), 1-28. https://doi.org/10.22067/jls.v45i3.21503
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی