##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سعید بزرگ بیگدلی ناصر نیکوبخت محمود عابدی تهمینه عطایی کچویی

چکیده

بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین از متون منثور عرفانی قرن پنجم حوزۀ خراسان است که در میان آثار فارسی برای بسیاری از حکایات و کرامات و اقوال صوفیان منبعی کهن به شمار می آید. افزون بر این، فواید زبانی کتاب نظیر بسیاری از واژه‌های خاص و وجوه سبک‌شناختی نثر نزدیک به گفتار قرن پنجم از ارزش‌های دیگر این اثر است. بستان‌العارفین و تحفة المریدین، به همراه منتخب رونق المجالس و پیوست‌هایی در سال 1354(ه. ش.) به اهتمام دکتر احمدعلی رجایی بخارایی منتشر شده و اخیراً به چاپ دوم نیز رسیده است. نگارنده در این نوشتار با استفاده از نسخ خطّی شناخته شده و دست‌یاب بستان‌العارفین و نیز دیگر منابع کهن، به بررسی متن چاپی آن پرداخته و نشان داده است که وجود سهوهای گوناگون در متن، ضرورت تصحیح مجدّد آن را به‌روشنی تأیید می‌کند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
بزرگ بیگدلیس., نیکوبختن., عابدیم., & عطایی کچوییت. (2013). ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین. جستارهای نوین ادبی, 45(4), 91-110. https://doi.org/10.22067/jls.v45i4.22947
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی