##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد رضا پهلوان نژاد , سیّد علیرضا شیرین زاده ,

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال بررسی فرضّیة شفّاف سازی و بررسی پدیدة شفّاف سازی در بافتی متناظر یک سویة فارسی- انگلیسی است. برای انجام این کار، ده حکایت که به صورت تصادفی از گلستان سعدی انتخاب شدند به همراه سه ترجمة انگلیسی آنها، توسّط رهاتسک (2004)، ایستویک (1979)، و راس (1890)، مورد مطالعه قرار گرفتند. در همین راستا، محقّق با مطالعة جمله به جملة این حکایتها و ترجمه های آنها به بررسی جنبه های پدیدة شفّاف سازی پرداخت و با استفاده از تقسیم بندی کلودی (2004) موارد شفّاف سازی به کار گرفته را از ترجمه ها استخراج کرد. یافته های تحقیق، فرضّیة شفّاف سازی را تأیید کرد و نشان داد که مترجمان از تمام انواع شفاف سازی اجباری، اختیاری، کاربرد شناختی، و ترجمه- ذاتی استفاده کرده اند. از این میان شفاف سازی اجباری نسبت به دیگر موارد بسامد بالاتری داشت.
کلید واژه ها: فرضّیة شفّاف سازی، بافت متناظر، گلستان سعدی.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
پهلوان نژادم. ر., & شیرین زادهس. ع. (2010). بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر. جستارهای نوین ادبی, 42(3), 129-146. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4203
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی