##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

کاظم گلباف ابوالقاسم قوام محمد تقوی

چکیده

رشد کمّی مقاله ‌نویسی در سال ‌های اخیر، باعث شده است از کیفیت علمی مقاله‌ ها کاسته شود. گاهی رعایت معیارهای مربوط به ساختار یک مقاله به ضعف محتوا انجامیده است و گاهی توجه به صرفِ محتوا و غافل ماندن از ساختار، باعث کاستی ‌هایی در چهارچوب علمی مقاله ‌ها شده است. در حوزه ناصرخسرو پژوهی نیز با بازخوانی و نقد مقاله ‌های نوشته شده، کاستی ‌هایی از نظر ساختاری و محتوایی مشاهده می‌شود که شناخت و بررسی آنها می‌تواند به محققان برای اتخاذ رویکرد اصلاحی کمک کند. در این مقاله آسیب‌ های مقاله ‌های سال‌های 1300 تا 1393 حوزۀ ناصرخسرو پژوهی بررسی شده و درنهایت نتایجی مانند مناسب نبودن عنوان و موضوع مقاله در بعضی موارد، ناقص بودن ساختار و روش علمی مقاله، مطابق نبودن رشد کمی و کیفی مقاله ‌ها، یک‌جانبه نگری و باقی ماندن ابهامات در خصوص جنبه ‌هایی از زندگی و افکار ناصرخسرو به دست آمده است.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

ناصرخسرو, مقاله, آسیب ‌شناسی, ساختار, محتوا

مراجع
ابوالحسنی نیارکی، فرشته. (1392). «وجه وجه دین». کتاب ماه ادبیات و فلسفه. ش 67. فروردین ماه. صص 23-24.
اشرف زاده، رضا. (1386). «ناصرخسرو و تأویل مناسک حج». فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. ش 14. صص 67-84 .
اصفهانی عمران، نعمت و پورزاد، سمیره. (1393). «مفاهیم عربی و قرآن در قصاید ناصرخسرو». فضلنامه ادبیات تطبیقی. دوره هشتم. ش 30. صص 113-127.
افسرده، مرتضی. (1374). «جلوه‌های شاعری ناصرخسرو». فرهنگ، ش 16. صص 153-160.
امیری، منوچهر. (1353). «آیا سفر نامۀ ناصرخسرو تلخیصی است از متن مفصل ترجمه». مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی ناصرخسرو در سال 53. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ اول 1394. صص 71-82 .
امین، سید حسن. (1351). «اشتهار ناصرخسرو به علوی بودن». هلال. ش 122. صص 37-39.
امین، سید حسن. (1355). «بینش فلسفی ناصرخسرو». نگین، ش 133. صص 14-16.
ایرج پور، محمد ابراهیم؛ غنی آذر، مصطفی. (1393). «بازتاب محیط زیست و درختان در دیوان ناصرخسرو». اولین همایش‌های محیط زیست دانشگاه پیام نور اصفهان.
ایمانیان، حسین. (1393). «خطاب استدلالی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی». ادبیات تطبیقی. نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان. ش 11. صص 1-23.
آقا حسینی، سید محمد. (1382). «شیوه‌های بلاغی در شعر ناصرخسرو». نامۀ پارسی ش 29. صص 7-26.
باباصفری، علی اصغر. (1384). «طنز در اشعار ناصرخسرو». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،.ش 42و 43. صص 123-144.
ثقفی، رضا. (1373). «نگاهی نو به سفر نامه ناصرخسرو». کلک. ش 58و 59. صص 231-243.
جعفری، مریم و... . (1391). «بیان ضرورت علم در تألیف و آثار ناصرخسرو». حافظ، ش 96. صص 54-61.
حسین زاده مهرجردی، سعیده و ذبیح نیا عمران، آسیه. (1394). «بررسی معماری استحکامات در سفر نامۀ ناصرخسرو». فضلنامه ی پژوهش‌های ادبی و بلاغی، سال اول، ش 4 . صص 112-120.
حیدری، حسن. (1391). «سبک فردی ناصرخسرو». ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی، پنجم و ششم دی ماه.
خان محمدی، علی اکبر. (1377). «طنز در اشعار ناصرخسرو». فصلنامۀ سنجش و پژوهش، ش 13-14. صص 233-241.
دبیر سیاقی، محمد. (1353). «نکته‌ای چند دربارۀ سفر نامه و مسیر ناصرخسرو». مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی ناصرخسرو در سال 53، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول 1394. صص 147-156.
دبیران، حکیمه و دروارن، امیر. (1393). «سکته عروضی درشعر ناصرخسرو». سبک شناسی نظم ونثر فارسی (بهارادب). صص 251-266.
رجبی، محمد. (1380). «زندگی و اندیشه‌های ناصرخسرو». مجموعه مقالات اسماعیلیه. مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب . صص 401-448.
رزاق شبستری، سولماز. (1392). «دنیا در پهنۀ اشعار ناصرخسرو» . پژوهش‌های علوم انسانی. سال چهارم، ش 22 . صص 33-56.
زکی، محمدعلی. (1376). «برسی جامعه شناختی سفرنامۀ ناصرخسرو». کیهان فرهنگی. ش 135. صص 67-69.
سلطانی، رامین. (1378). «چهرۀ ناصرخسرو در سفر نامه». ایران شناخت. ش 13. صص 14-25.
سلمی، عباس. (1367). «چندنکته در دیوان ناصرخسرو». جستارهای ادبی. ش 79. صص 119-128.
شهیدی، جعفر. (1353). «افکار و عقاید کلامی ناصرخسرو». یغما. ش 317و 318. صص 638-645.
صفری، جهانگیر و... . (1391). «نگاهی به بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی». ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی، پنجم و ششم دی ماه.
ضیاء نور، فضل الله. (1361). «اندیشه‌های فلسفی ناصرخسرو». مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورۀ دوم، ش 1. صص 263-280.
طاهری مبارکه، غلام محمد. (1375). «ایران و اسطوره های ایرانی درشعر ناصرخسرو». آشنا، ش 29. صص 51-57.
طاهری مبارکه، غلام محمد. (1376). «آب در اندیشۀ ناصرخسرو». کیهان فرهنگی، ش 137. صص 13-14.
عباسی، رضا و صلاحی، عسکر. (1392). «بررسی دیدگاه ناصرخسرو در باب مردم عامه». هشتمین همایش بین المللی انجمن زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان. صص 13-15.
علوی مقدم، محمد. (1355). «بلاغت در شعر ناصرخسرو». یادنامۀ ناصرخسرو. ص.ص 365-382.
عید گاه طرقبه‌ای، وحید. (1386). «شرحی دیگر بر دیوان ناصرخسرو». جهانکتاب. ش 225، 224و 226. صص 40-43.
فتوحی، محمود. (1389). آیین نگارش، چاپ اول. انتشارات سخن. ص 162و 169.
قبادیان، رحیم. (1376). «نگاهی نو به روزگار ناصرخسرو». نامۀ پارسی. ش 6. صص 86-108.
کولی، امیر فیروز. (1354). «حکیم ناصرخسرو». یغما. ش 319. صص 48-51.
گلرخ ماسوله، اسماعیل. (1387). «سفرهفت سالۀ ناصرخسرو، هجرت فکری و اعتقادی». کتاب ماه ادبیات، ش 14. ص.ص 11-22.
گلی آیسک، مجتبی. (1393). «روش بیان آموزه‌های دینی، عقلی و علمی در مهم‌ترین اشعار دیوان ناصرخسرو». کنگرۀ بین المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی. صص 1436-1450.
محقق، مهدی. (1340). «علوی بودن ناصرخسرو». یغما. ش 153. صص 35-41.
محقق، مهدی. (1347). «ناصرخسرو و نسبت روحانی او». وحید. ش 61. صص 39-46.
مژده، علی محمد. (1353). «حکیم ناصرخسرو و فلسفۀ او». مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی ناصرخسرو درسال 53، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد چاپ اول. صص 389-398.
مسکری، یوسف. (1373). «مبارزی از دیار بلخ». ادبستان فرهنگ و هنر ش 54. صص 36-37.
مسکوب، شاهرخ. (1368). «منشأ و معنای عقل در اندیشۀ ناصرخسرو». ایران نامه، ش 27. صص 405-429.
مشتاق مهر، رحمان. (1377). «نقد شعرغنایی وغزل ازدیدگاه ناصرخسرو». کیهان اندیشه، ش 77. صص 137-152.
موسوی، سیده زهرا؛ ذوالفقاری، محسن. (1384). «نقد شیوه‌های تأثیر پذیری در شعر ناصرخسرو». فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ش 3. صص 57-78.
وزیری، سعید. (1377). «جستاری دربارۀ زندانی یمگان دره». رشد معلم، ش 134. صص 34-35.
وزیری، سعید. (1378). «درخت آسوریک در لفظ دری در قصیده ناصرخسرو». رشدمعلم، ش 142. صص 38-39.
وزین پور، نادر. (1358). «دلایل منطقی ناصرخسرو برای تغییرمذهب خود چه بود؟». مجلۀ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ش 99 و 100. صص 128-148.
یلمه ها، احمد رضا. (1388). «تصحیح چندبیت از دیوان ناصرخسرو». گوهر گویا. ش 10. صص 137-149.
یلمه ها، احمد رضا .(1370). «ناصرخسرو مظهر خرد و بیداد گری». آشنا. ش اول. صص 32-36.
ارجاع به مقاله
گلبافک., قواما., & تقویم. (2019). آسیب‌شناسی در مقاله‌های فارسی ناصرخسرو پژوهی از سال 1300تا 1393. جستارهای نوین ادبی, 51(3), 96-71. https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.65930
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی