##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی , تائبی تائبی ,

چکیده

تأثیر شعر فارسی بر ادبیّات آمریکا از مباحثی است که تا کنون کم‌تر مورد توجّه کسانی که در زمینة ادبیّات تطبیقی تحقیق کرده‌‌اند، قرار گرفته است. موضوع مقالة حاضر بررسی تأثیر حافظ شیرازی بر شاعر رمانتیک و فیلسوف تعالی‌گرای آمریکایی، رالف والدو إمِرسُن است. این پژوهش، نخست به اختصار زندگی و چارچوب فکری و سبک ادبی إمِرسُن را معرفی می‌کند و چگونگی آشنایی وی با حافظ را از طریق متن‌های میانجی آلمانی نشان می‌دهد. بخش دوم مقاله، شخصیّت حافظ را در چشم شاعرـ فیلسوف آمریکایی بررسی می‌کند و به ارزیابی کیفیّت ترجمه‌های إمِرسُن از اشعار حافظ می‌پردازد. در بخش پایانی از طریق بررسی تطبیقی اشعار إمِرسُن و حافظ، همسانی‌های فکری و سبکی دو شاعر و میزان تأثیر إمِرسُن از حافظ، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تأثیر پذیری إمِرسُن از حافظ نه تنها در مضامین و صور خیال، بلکه در چارچوب فکری او نیز به چشم می‌خورد. این همگونی‌ها با ارجاع به مقالات و اشعار إمِرسُن و تطبیق آن‌ها با اشعار حافظ نشان داده شده است.
کلیدواژه‌‌ها: حافظ شیرازی، إمِرسُن، ادبیّات آمریکا، تأثیر ادبیّات شرق بر غرب.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
فتوحی رود معجنیف. ر. م., & تائبیت. (2011). بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن. جستارهای نوین ادبی, 43(2), 45-72. https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8395
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی