##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

هدی کجوری قدسیه رضوانیان

چکیده

درآمیختگی عمیق زندگی امروز با تکنولوژی‌ و چیرگی مناسبات تکنولوژیکی بر تمام عرصه ‌های زندگی انسان جدید، به طور طبیعی، تکانه های بنیانی بر نهاد ادبیات نیز وارد آورده است که یکی از وجوه آن نیز در مناسبات مؤلف، متن، خواننده تبلور یافته است. مؤلف و در اینجا شاعر پست ‌مدرن به سبب تکثر و تنوع مخاطبان در جهان نوین، امکان رویارویی با مخاطب به شیوۀ گذشته را ندارد؛ از این رو ناگزیر است متناسب با وضعیت جدید، شگردهای نوینی را برای ارتباط با مخاطب و تأثیر بر او به کار بندد. بر این اساس، به ارسال سیگنال ‌های اثربخش از زوایایی می‌پردازد که فنّاوری‌ های مسحورکنندۀ نوین غالباً از آن بهره می‌برند. این جستار، با بررسی کیفیت تأثیرِ مدّ نظر پست‌مدرنیسم، به تبیین مهم‌ ترین شگردهایی می‌پردازد که شاعران پست‌مدرن جهت اثربخشی قوی و سریع بر مخاطبان به کار بسته‌اند. هر یک از این شگردها برآمده از یک یا چند بُعد از فلسفۀ پست­ مدرن و نیز حاصل زیست در جهان التقاطی سایبرنتیکی (تکنولوژی- انسان) است.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

پست‌ مدرنیسم, تکنولوژی, شگردهای اثربخشی, مخاطب, شعر پست ‌مدرن ایران

مراجع
اختصاری، فاطمه. (1392). کنار جادۀ فرعی. تهران: نیماژ.
ارسطو. (1367). متافیزیک (مابعد الطبیعه). چاپ پنجم. ترجمه شرف‌الدین خراسانی. تهران: حکمت.
افلاطون. (1380). دوره آثار افلاطون (دو جلدی). ترجمه محمد حسن لطفی. تهران: خوارزمی.
باباچاهی، علی. (1376). منزل‌های دریا بی‌نشان است. تهران: تکاپو.
باباچاهی، علی. (1382). «شعر دهۀ هفتاد در گفت‌و‌گو با منتقدان و شاعران». جهان کتاب. ش 169. صص 16-23.
باباچاهی، علی. (1390). نم‌نم بارانم. چاپ دوم. تهران: چشمه.
بارت، رولان. (1386). لذت متن. چاپ چهارم. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
بذرافشان، رجب. (1386). برساخت‌انگاری‌های غزل پست‌مدرن (5):
https:// eishan. persianblog. ir/ 8w53NJMk 1YInnGlG17j8
براهنی، رضا. (1391). خطاب به پروانه‌ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم. چاپ پنجم. تهران: مرکز.
پورزارع، وحید. (1392). اسکلتی با دست‌های باز. تهران: نیماژ.
جاحظ، عمرو بن بحر. (1968). البیان و التبیین. مقدمه و شرح دکتر علی بوملحم. بیروت: دار و مکتبه الهلال.
چمنکار، روجا. (1389). مردن به زبان مادری. چاپ دوم. تهران: چشمه.
خلیلی، احمد. (1393). «بررسی شعر پست‌مدرن ایران». سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). سال 7. ش 2. صص 1-16.
رؤیایی، یدالله. (1357a). از سکوی سرخ. به اهتمام حبیب رؤیایی. تهران: مروارید.
رؤیایی، یدالله. (1357b). هلاک عقل به وقت اندیشیدن. تهران: مروارید.
ریکور، پل. (1375). زندگی در دنیای متن. ترجمه بابک احمدی. تهران: مرکز.
سارتر، ژان پل. (1396). ادبیات چیست؟. چاپ نهم. ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. تهران: نیلوفر.
سلیمان‌پور ارومی، سعید. (1387). در همین فردا بود (فصل نامه غزل پست‌مدرن). شماره 4 و 5.
سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز. (1388). نظریه‌های ارتباطات. چاپ چهارم. ترجمه علیرضا دهقان. تهران: دانشگاه تهران.
شکارسری، حمیدرضا. (19 آبان 1392). «درباره غزل پست‌مدرن». مجله الکترونیکی عقربه.
طاهری، قدرت‌اله. (1384). «پست‌مدرنیسم و شعر معاصر ایران». پژوهش‌های ادبی. دوره 2. ش 8. صص 29-50.
طیب، محمود. (1394). مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران. چاپ اول. تهران: نشر زیتون سبز.
عبدالرضایی، علی. (1376). پاریس در رنو. تهران: نشر نارنج.
عبدالرضایی، علی. (1377). این گربۀ عزیز. تهران: نشر نارنج.
عمارتی مقدم، داوود. (1395). بلاغت: از آتن تا مدینه. تهران: هرمس.
فتوحی رودمعجنی، محمود. (1389). بلاغت تصویر. چاپ دوم. تهران: سخن.
فلاح، مهرداد. (1392). قدم از آدم. تهران: نیماژ.
فوردی، فرانک. (1396). قدرت خواندن از سقراط تا توییتر. چاپ اول. ترجمه محمد معماریان. تهران: ترجمان علوم انسانی.
قریشی شهری، هدی و مونا زنده‌دل. (1384). باران صدای موجی زن جیغ رادیو. مشهد: سخن‌گستر.
لش، اسکات. (1394). جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم. ترجمه شاپور بهیان. تهران: ققنوس.
لیوتار، ژان فرانسوا. (1394). وضعیت پست‌مدرن. (گزارشی دربارۀ دانش). ترجمه حسینعلی نوذری. تهران: گام نو.
مکوایل، دنیس. (1387). مخاطب‌شناسی. ترجمه مهدی منتظرالقائم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
موسوی، سید مهدی. (1392). غرق شدن در آکواریوم. تهران: نیماژ.
موسوی، سید مهدی. (1394). انقراض پلنگ ایرانی با افزایش بی‌رویۀ تعداد گوسفندان. چاپ پنجم. تهران: نیماژ.
میزبان، الهام. (1389). بردن توله‌گرگ‌ها به مهد‌کودک. مشهد: سخن گستر.
نوذری، حسینعلی و دیگران. (1389). پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم. تهران: نقش جهان.
نیچه، فردریش‌ویلهلم؛ گادامر، هانس گئورگ و ... . (1377). هرمنوتیک مدرن (گزینه جستارها). ترجمه بابک احمدی، مهران مهاجر، محمد نبوی. تهران: مرکز.
وارد، گلن. (1396). پست مدرنیسم. چاپ پنجم. ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی. تهران: ماهی.
یزدانجو، پیام. (1397). ادبیات پسامدرن (گزارش، نگرش، نقادی). چاپ ششم. تهران: مرکز.

Barnlund, Dean. (1970). A Transactional Model of Communication, in K.K. Sereno and C.D. Mortenson (Eds.), Foundation of Communication Theory, New York, NY: Harper and Row.
Bauer, Raymond. (1964). The Obstinate Audience: The Influence Process from the Point of View of Social Communication. American Psychologist, 19 (5), pp.319-328.
Chambers, Ross. (1984). Story and situation: Narrative Seduction and Power of Fiction, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Fokkema, Douwe W. (1984). Literary History, Modernism and Post modernism, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Foucault, Michel. (1963). A Preface to Transgression in Language, Counter-Memory, Practice.
McCormack, Krista C. (2014). “ Ethos, Pathos, and Logos: The Benefits of Aristotelian Rhetoric in the Courtroom, WASH.U.JUR. 7(1), pp. 131-155.
McLuhan, Marshall. (1992). Laws of Media: The New Science, University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division.
Oele, M. (2012). “Attraction and Repulsion: Understanding Aristotle’s Poiein and Paschein”, Graduate faculty, Philosophy Journal, 33(1), 85-102.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2005). California, Stanford University Press.
Verlaine, Paul, Science. Jrank. Org/ pages/ 11377/ symbolism- symbolism-Music
ارجاع به مقاله
کجوریه., & رضوانیانق. (2020). بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران. جستارهای نوین ادبی, 53(1), 82-63. https://doi.org/10.22067/jls.v53i1.85944
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی