نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، مریم تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 1-30]
 • آبشیرینی، اسد مسألۀ تاریخ مندیِ شعرِ منوچهر آتشی [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 123-150]
 • آذرانداز، عباس شیوه های سخنوری در گاهان [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • آرام، احمد همزه نامه [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 346-366]
 • آرخی، محمود عاشق فداکار یا بورژوای خائن؛ خوانشی دیگر از رمان «چشم‌هایش» و شخصیت «فرنگیس». [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 1-25]
 • آقا حسینی، حسین هالة ارزشی واژگان [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 161-180]
 • آقاحسینی، حسین تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم) [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 1-18]
 • آقاحسینی، حسین معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • آقاحسینی، حسین بررسی تطبیقی زبان جنسیت در نامه های عاشقانۀ چهار منظومۀ غنایی (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و شیرین و خسرو) [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 19-44]
 • آقاحسینی، حسین نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری») [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • آقاخانی بیژنی، محمود تحلیل کارکردهای اجتماعی آیین‌ها و جشن‌ها در شاهنامه [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • آلگونه جونقانی، مسعود هالة ارزشی واژگان [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 161-180]
 • آلگونه جونقانی، مسعود تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 27-48]
 • آلیانی، فرشته نقد و بررسی رویکردهای زن‌محور در پژوهش‌های ادبیات عامة ایران [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]
 • آموزگار، ژاله پیکرکی همسانِ نوزاد [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 129-132]
 • آهنچیان، محمدرضا وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 157-182]
 • آیاد، مریم صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • آیتی، اکرم بررسی نشانه ـ معنا شناسی گفتمان در شعر «پی دارو چوپان» نیما یوشیج [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 105-124]
 • آیدنلو، آیدنلو چند بُن مایه و آیین مهمّ «ازدواج» در ادب حماسی ایران(با ذکر و بررسیِ برخی نمونه‌های تطبیقی) [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 1-23]
 • آیدنلو، سجاد چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ... [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • آیدنلو، سجاد مشابهاتِ حماسۀ ارمنیِ دلاورانِ ساسون و شاهنامه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 1-41]
 • آیدنلو، سجاد پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار) [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • آیدنلو، سجاد درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 107-129]
 • آیدنلو، سجاد قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 55-90]

ا

 • ابراهیمی، مختار تحلیلِ کهن الگوی جمشیدکُشی در شاهنامه با تأکید بر داستان جمشید و کیخسرو [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 1-24]
 • ابوالبشری، پیمان روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 35-49]
 • ابوالقاسمی، محسن مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 25-59]
 • اتونی، بهزاد «کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 167-184]
 • اتونی، بهزاد به دستش یکی تند سارنج بود (ابهام‌زدایی از رزم‌افزاری ناشناخته) [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • احدیان، محمد مهدی درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 181-199]
 • احسن مقدم، کوثر بررسی تطبیقی تصویر راویان زن در داستان‌های سه تفسیر شیعی روض‌الجنان، جلاءالاذهان و منهج الصادقین [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 33-56]
 • احمدخانی، محمد رضا بررسی تأثیر جنسیت و زمان بر استعاره‏های مفهومی غم در آثار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران به قلم احمد محمود و سیمین دانشور؛ از دیدگاه اجتماعی- شناختی [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 19-41]
 • احمدی بیرجندی، احمد دیدگاه های اخلاقی و اجتماعی محمدبن حسام خوسفی در منظومۀ خاوران نامه [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 414-415]
 • احمدی دارانی، علی اکبر چرخیات [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 105-137]
 • احمدی دارانی، علی اکبر نامة منظوم/ شعرنامه (ردیابی و نقد و تحلیل نامه‌های منظوم از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن نهم) [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 105-143]
 • احمدی ، شیخی، احمدی ، شیخی ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • احمدی ملایری، یدالله بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 1-28]
 • احمدی نسب، فاطمه معرفی ژانر تأدیب‌نامه‌‌های زنان و مردان [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 113-147]
 • اختیاری، زهرا تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 129-156]
 • اختیاری، زهرا لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون های برجستة سدة نهم [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 169-203]
 • اختیاری، زهرا تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 89-114]
 • اختیاری ، واعظی، اختیاری ، واعظی نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 25-48]
 • ادوای، مظهر بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 1-28]
 • ادینه کلات، فرامرز نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 149-177]
 • ارقامی، ناصر رضا تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • ارمی اول، سیما اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 25-56]
 • استاجی، اعظم شیوة طنزپردازی فرهاد حسن زاده بر مبنای نظریة ایوان فوناژی [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 113-134]
 • استوار نامقی، سید محمد تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 47-77]
 • اسدی، روح الله مأخذشناسی روایت‌های فردوسی‌نامه [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • اسماعیل پور، ابوالقاسم نقش خدایان ایلامی در شکل گیری تثلیث ایزدی هرمزد- میترا- آناهیتا [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 17-28]
 • اسماعیل پور، گلشن نقش خدایان ایلامی در شکل گیری تثلیث ایزدی هرمزد- میترا- آناهیتا [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 17-28]
 • اسماعیل زاده مبارکه، مرضیه «خردگویه» زیرگونه ای در ادبیات تعلیمی [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 57-77]
 • افضلی، خلیل‌الله کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 133-150]
 • افضلی، رضا کوتوال قلعۀ تقوا [دوره 23، 1-2، 1369، صفحه 854-856]
 • اکبرزاده، سیده شکوفه ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 29-51]
 • اکبرزاده، هادی بررسی وتحلیل معنای «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 75-96]
 • اکبری، زینب بررسی کارکرد گفتمانی «تمثیل» در بیان صوفیه؛ مطالعة موردی تمثیل‌پردازی مفهوم «طاعت و عبادت» [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • اکبری، صاحبعلی پژوهشی در منابع و سبک خطیب تبریزی درکتاب [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 19-36]
 • اکبری بیرق، حسن تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 81-105]
 • اکبری مفاخر، آرش کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 83-113]
 • اکبری مفاخر، آرش مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 127-149]
 • اکبری مفاخر، آرش این «جامه» که می بری [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]
 • اکبری مفاخر، آرش کریمان کیست؟ بر پایة دستنویس هفت لشکر گورانی [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 15-37]
 • اکبری مفاخر، آرش دینو (بررسی و تحلیل سرودی به زبان گورانی) [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 105-137]
 • اله دادی دستجردی، زهره فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 157-173]
 • اله دادی دستجردی، زهره نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • امامی، نصرالله مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 107-128]
 • امامی، نصرالله زبان شعر و واژگان شعری [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 659-679]
 • امامی، نصراله چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟ [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 97-120]
 • امن خانی، عیسی فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامۀ فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر) [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 89-117]
 • امن خانی، عیسی صوفیان در عصر روشنگری ایرانی (پژوهشی دربارۀ ریشه‌‌های معرفتی، اقتصادی و اجتماعی صوفی‌‌ستیزی در دورۀ مشروطه) [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 105-122]
 • امن خانی، عیسی اساطیر یونانی در شعر معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدسالار، محمود اسکندر: از هجوم تا جذب [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 39-63]
 • امیرپور، فرزانه بررسی تطبیقی زبان جنسیت در نامه های عاشقانۀ چهار منظومۀ غنایی (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و شیرین و خسرو) [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 19-44]
 • امیری خراسانی/محسنی نیا، امیری خراسانی/محسنی نیا خاستگاه و معانی واژة اعجم [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 13-31]
 • امینی، امینی بررسی پیوندهای نئوکلاسیسیسم و رمانتیسم در شعر آندره شِنیه [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 137-159]
 • امین یزدی، امین یزدی شناخت اجتماعی و زبان [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 115-134]
 • انزابی نژاد، رضا چند یادداشت بر چهارمقالۀ نظامی عروضی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 151-164]
 • انزابی نژاد، رضا زندگی می گوید اما باز باید زیست (دفتر شعری از م. امید و نقد و گزارش تفسیری آن) [دوره 23، 1-2، 1369، صفحه 824-846]
 • اوجاق علیزاده، شهین تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 45-71]
 • ایزانلو، ایزانلو بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل) [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 29-58]
 • ایمانپور، ایمانپور بررسی جایگاه زبان آرامی در دورة هخامنشی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 17-28]

ب

 • باباصفری، Ali Asghar رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 161-193]
 • بابا صفری ، سالمیان، بابا صفری ، سالمیان ستی و بازتاب آن در ادب فارسی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 49-74]
 • بارانی، محمّد مسئلة دیوِ گاوپای و دانای دینیِ مرزبان‌نامه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 69-84]
 • بازی، سمیه معادل بصری بدیع لفظی در خط نستعلیق با تاکید بر آثار استاد غلامحسین امیرخانی [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 49-67]
 • باستان، مینا بررسی دغدغه‌های وجودی در داستان‌های مصطفی مستور (پیکره پژوهش: داستان‌های روی ماه خداوند را ببوس، استخوان خوک و دست‌های جذامی، من گنجشک نیستم) [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 1-18]
 • باغدار دلگشا، علی بینامتنیّت و فزون متنیّت تقلیدی و دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامۀ فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانی [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 23-47]
 • باقری، بهادر قصه شناسی نوش آفرین نامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 81-98]
 • باقری، بهادر بررسی کلان‏ گفتمان مشروطیت در خاطرات حاج سیاح (دوران خوف و وحشت) بر اساس نظریۀ تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]
 • باقری، زینب بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 1-26]
 • باقری، معصومه شیوه های سخنوری در گاهان [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • باقری، معصومه حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 67-86]
 • باقری، مهدی دیدگاه‎های بلاغی صهبایی در "شرح سه‌نثر ظهوری" [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 27-53]
 • باقری خلیلی، علی اکبر بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 27-52]
 • بالو، فرزاد معلولیت و بازنمایی آن در ادبیات: تحلیل سه حکایت از مثنوی معنوی مولانا با استفاده از مفهوم «پروتز روایی» [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 115-132]
 • بامشکی، بامشکی مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]
 • بامشکی، سمیرا تداخل سطوح روایی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 1-26]
 • بامشکی، سمیرا اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 75-98]
 • بامشکی، سمیرا بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • بامشکی، سمیرا بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی (مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌ خانم و نویسنده ‌اش) [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 67-92]
 • بامشکی، سمیرا بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 45-76]
 • بختیاری، رحمان درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 181-199]
 • بختیاری، رحمن متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی) [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 27-42]
 • براتی، مرتضی مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 107-128]
 • برکت، بهزاد کنش خواندن و انسان شناسی ادبیات: تصویری از اندیشۀ ولفگانگ آیزر [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 51-70]
 • برکت، بهزاد بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 45-76]
 • برهانی، حجت خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]
 • بزرگ بیگدلی، سعید ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 91-110]
 • بهرامی، تکتم کارآوا به منزله نوع ادبی [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 53-81]
 • بیات، حسین 'شرحی بر قصیده جملیه' یا شرحی بر روایت یک خاطرة جمعی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 47-65]
 • بیدکی، هادی بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 53-80]
 • بیدکی، هادی بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین [دوره 50، شماره 3، 1396، صفحه 97-116]
 • بیگ‌زاده، خلیل تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 55-76]
 • بینا، یوسف ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • بی نظیر، نگین سازوکارهای قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی در رمان «شهربندان» [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 23-44]

پ

 • پارسا، Shamsi بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 1-23]
 • پارسا، شمسی بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 29-47]
 • پارسا، شمسی آشفتگی پارادایمی حافظ در برخورد با امر سیاسی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]
 • پارساپور، زهرا خوانش اکوفمینیستی « زنان بدون مردان» [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]
 • پرهام، مهدی سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 123-156]
 • پژوهش، پرنوش موقعیت طبقاتی زنان در تعارض با کلیشه‌های جنسیتی در متون عرفانی‌-تعلیمی [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 81-97]
 • پشابادی، یدالله بازشناسی، بررسی و تحلیل اندیشه های نقدی رفیق حیلمی [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • پناهی فرد، سیمین پیله های ظهور (بررسی جلوه های زنانه از منظر نقد زن محور در رمان طوبا و معنای شب) [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 23-43]
 • پهلوان نژاد، محمد رضا بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 129-146]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 251-266]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 21-46]
 • پورجوادی، نصرالله "هستی– داد" نخستین کتاب پارسی در هستی شناسی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 17-25]
 • پورخالقی، مه دخت بینامتنیّت و فزون متنیّت تقلیدی و دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامۀ فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانی [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 23-47]
 • پور خالقی چترودی، مه دخت تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 47-67]
 • پورخالقی‌چترودی، دکتر مه‌دخت بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 71-102]
 • پورخالقی چترودی، Mahdokht تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 115-142]
 • پورخالقی چترودی، Mahdokht تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 95-118]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 43-66]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 29-47]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 1-32]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 85-106]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت جهت دستوری در سه غزل معاصر [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 27-46]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 43-64]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت شیوة طنزپردازی فرهاد حسن زاده بر مبنای نظریة ایوان فوناژی [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 113-134]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 19-45]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت بررسی تطبیقی ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو برمبنای نظریّة اسطوره و آیین [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 1-25]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]
 • پورخالقی چترودی، مهدخت اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 19-43]
 • پورخالقی چترودی، مهدخت شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 109-140]
 • پورخالقی ، زهره وند، پورخالقی ، زهره وند بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 75-97]
 • پورعظیمی، سعید گزارش کهن‌ترین دست‌نویسِ مرزبان‌نامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورمرادی، سیما وجودشناسی پسامدرن در رمان «پیکر فرهاد» بر اساس نظریة مک هیل [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 45-65]
 • پورمظفری، داوود معرفی ژانر تأدیب‌نامه‌‌های زنان و مردان [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 113-147]
 • پورنامداریان، پورنامداریان مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]
 • پورنامداریان، تقی سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 123-156]
 • پورنامداریان، تقی سیمرغ و جبرئیل [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 463-478]
 • پیامنی، پیامنی رودکی روایتگر زمان(رویکردی جامعه شناختی به دیوان رودکی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 195-215]
 • پیروز، پیروز «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 99-114]
 • پیروزی نژاد، فراست تعامل سوژه‌های متنی در غزلیات شمس [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 99-119]
 • پیشقدم، رضا افزایش تفکّر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 153-167]

ت

 • تائبی، تائبی بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 45-72]
 • ترکی، محمدرضا بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 97-116]
 • تسلیم جهرمی، فاطمه بررسی و تحلیل حماسه‌های «مضحک» و گونه های آن در زبان فارسی [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 87-122]
 • تقوی، تقوی اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 17-42]
 • تقوی، محمد بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 111-128]
 • تقوی، محمد اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 25-56]
 • تقوی، محمد آسیب‌شناسی در مقاله‌های فارسی ناصرخسرو پژوهی از سال 1300تا 1393 [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 71-96]
 • تقوی، محمّد آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • تقوی ، قدیریان، تقوی ، قدیریان ویژگیهای ساختاری و روایتی حکایتهای مشایخ در مثنویهای عطّار [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 115-136]
 • تکر، سمیه مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392 [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • تمیم داری، احمد تحلیل و صورت‏بندی مضامین مذهبی (شیعی) و عرفانی در شعر معاصر تاجیکستان در دورۀ استقلال (1991 -2015) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 104-83]

ج

 • جاهدجاه، عباس شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 129-156]
 • جاهدجاه، عباس بررسی نظری و کاربردی «روایت اول شخص جمع» (در پنج داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری) [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 47-74]
 • جاوید صباغیان، محمد انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 169-193]
 • جاوید صباغیان، محمد در گُلگشتِ شعر حافظ [دوره 23، 1-2، 1369]
 • جبری، سوسن حماسه نو در شعر شاملو [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 121-142]
 • جبری، سوسن نشان‌های پیش‌اندیشی و آگاهانه سُرودن در مثنوی معنوی [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 23-47]
 • جعفرپور، میلاد بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 51-84]
 • جعفرپور، میلاد وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی [دوره 50، شماره 3، 1396، صفحه 1-32]
 • جعفرپور، میلاد از یتیم داستانی تا قورچی تاریخی (اثبات هویّت ناشناختۀ حسین کُرد شبستری بر پایۀ شواهد تاریخی و ادبی) [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 21-51]
 • جعفرزاده، نیلوفر «نظم پریشان»؛ بازیابی اصطلاحی در قلمرو شعر و نثرِ گذشته و تأویل معاصران از آن [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 36-19]
 • جعفری، جعفری بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 105-125]
 • جعفری، سمانه معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • جعفری، محمد کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان خسرو و شیرین شاهنامه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 47-71]
 • جعفریان هریس، میثم تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از کهن‌ترین نسخۀ کامل (کتابت 801 هجری) [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 69-104]
 • جعفری قنواتی، محمد کارآوا به منزله نوع ادبی [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 53-81]
 • جلالی، مریم مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 141-166]
 • جلالی، مریم شیوة طنزپردازی فرهاد حسن زاده بر مبنای نظریة ایوان فوناژی [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 113-134]
 • جلالیان چالشتری، محمدحسن «جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 131-141]
 • جلالی پندری، یدالله بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 103-132]
 • جلیلیان، شهرام رزم گودرز و پیران (جستاری دربارة یک منبع ناشناختة شاهنامة فردوسی) [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 135-160]
 • جلیلی تقویان، مصطفی بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 97-116]
 • جلیلی تقویان، مصطفی «نظم پریشان»؛ بازیابی اصطلاحی در قلمرو شعر و نثرِ گذشته و تأویل معاصران از آن [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 36-19]
 • جلیلی جشن آبادی، صبا فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • جمالی، عاطفه تحلیل امپراتور کلمات بر پایۀ نظریۀ فاصله‌زدایی کارل مانهایم [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 93-110]
 • جمالی، عاطفه عاشق فداکار یا بورژوای خائن؛ خوانشی دیگر از رمان «چشم‌هایش» و شخصیت «فرنگیس». [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 1-25]
 • جهان‌پور، فاطمه بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 61-83]
 • جهانپور، فاطمه تحلیل محتوایی معراج‏نامه‏های مزدایی [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 81-114]
 • جهانگرد، فرانک نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 111-133]
 • جهانگیری، نادر تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • جهانگیری / روحی، جهانگیری / روحی مقایسه الگوی برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی در کودکان با سندرم داون و کودکان طبیعی [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 135-152]
 • جیحونی، مصطفی مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف) [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 65-100]

چ

 • چراغی، رضا بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 33-62]
 • چراغی، رضا نقد و بررسی رویکردهای زن‌محور در پژوهش‌های ادبیات عامة ایران [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]
 • چرمگی عمرانی، چرمگی عمرانی باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 135-146]
 • چمن آرا، بهروز درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کُردی با تکیه بر شاهنامة کُردی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 119-148]
 • چمن آرا، بهروز بررسی و تحلیل آخر خوش شاهنامه با تأکید بر مبانی سنت شفاهی روایات حماسی ایرانی [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]
 • چمن آرا، چمن آرا نکته ای نو در بارة شاعری کهن(تخلّص پنهان سنایی) [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 47-67]
 • چهارمحالی، Mohammad بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 119-146]
 • چهارمحالی، محمد محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]

ح

 • حاتمی، حاتمی رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 161-193]
 • حاجی آقا بابایی، محمدرضا بررسی دغدغه‌های وجودی در داستان‌های مصطفی مستور (پیکره پژوهش: داستان‌های روی ماه خداوند را ببوس، استخوان خوک و دست‌های جذامی، من گنجشک نیستم) [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 1-18]
 • حاجیان‌نژاد، علیرضا عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 119-105]
 • حاجی پور، نادیا بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 141-158]
 • حجازی، بهجت السادات از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 49-70]
 • حسن‌آبادی، محمود سمک عیّار: افسانه یا حماسه؟(مقایسة سازه شناختی سمک‌عیّار با شاهنامة فردوسی)* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 37-56]
 • حسن آبادی، حسین تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]
 • حسن آبادی، محمود معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ) [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 145-168]
 • حسن آبادی، محمود شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 15-48]
 • حسن آبادی، محمود در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 65-88]
 • حسن آبادی، محمود ز مادر نبیرۀ شمیران شهم (فرضیه ای دربارۀ مادر و نیای بهرام گور) [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 137-165]
 • حسن پور، هیوا نظریه و متن ادبی (آسیب شناسی مقالات منتشرشده بر پایۀ آرای گریماس) [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 117-137]
 • حسن زاده، المیرا طراحی روشی خلاق برای آموزش شاهنامه به کودکان [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 29-51]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 81-105]
 • حسن لی، کاووس بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 113-136]
 • حسنلی، کاووس جانمایی منزل راوی بوف کور در محلات جنوب شرقی (تهران صفوی ـ قاجاری) [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • حسین پناهی، فردین بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 99-122]
 • حسین پناهی، فردین اهمیت «خوانش» در تکوین روایت‌های حماسی [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 111-136]
 • حسین زاده بهتاش، لعیا بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 141-158]
 • حسینی، رقیه بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 103-132]
 • حسینی، سیده بشری نظریه و متن ادبی (آسیب شناسی مقالات منتشرشده بر پایۀ آرای گریماس) [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 117-137]
 • حسینی، سیده معصومه تحلیل جنبه‌های مانوی داستان «دیو گاوپای و دانای دینی» در مرزبان‌نامه [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 27-48]
 • حسینی، مریم بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 95-120]
 • حسینی، مریم ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 21-38]
 • حسینی سروری، نجمه بحران هویت شخصیت‌ها در رمان «ویران می‌آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن) [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 93-120]
 • حسینی سروری، نجمه کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان خسرو و شیرین شاهنامه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 47-71]
 • حسینی فاطمی ، پیشقدم، حسینی فاطمی ، پیشقدم تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 59-73]
 • حسینی مقدم، اسما بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 119-146]
 • حسینی وردنجانی، سید محسن «تاجگه»یا «باجگه»؛ «طیّار» یا «طیّار» تصحیح و شرح یکی از مشکلات دیوان خاقانی [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 73-91]
 • حق‌پرست، لیلا بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 61-83]
 • حق پرست، لیلا رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 49-66]
 • حق جو، سیاوش باززایی عناصر ادبی تصویرساز قرن ششم در تصویرهای شعری قرن هشتم (نمود دوبارۀ شگردهای آمیغی در تصویرهای قرن هشتم) [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 125-155]
 • حق جو، سیاوش بررسی شگرد ترکیبی کنایۀ ایهامی در غزل های حافظ (دقیقه ای در رمزگشایی عوام فهم و خواص پسندی شعر حافظ) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 17-1]
 • حقیقی، فرزام «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 65-89]
 • حقیقی، مرضیه تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 87-108]
 • حکیم، عبدالله تحلیل پیرامتنی نسبت عنوان با متن شعر در مجموعۀ «هزارۀ دوم آهوی کوهی» [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 27-53]
 • حیدری، مرتضی مفهوم‌شناسی واژۀ «هنر» در متون منظوم سبک خراسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، مریم ساختار نَقل؛ گونه‌ها و کارکردها [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 57-76]
 • حیدریان، اکبر تأمّلی بر یک بدخوانی در تفسیر لطائف التّفسیر زاهد درواجگی و معرّفی بیتی تازه‌یاب [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خاتمی، محمدصادق نقش و اهمیت راحت‌القلوب، وفات‌نامه و وصیّت‌نامه در شناخت شرف‌الدّین مَنیَری و طریقۀ کبرویۀ فردوسیه [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • خاتمی، محمّد صادق هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 51-76]
 • خادمی، نرگس تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 47-67]
 • خافی، مرضیه آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • خاکپور، محمد دیدگاه‎های بلاغی صهبایی در "شرح سه‌نثر ظهوری" [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 27-53]
 • خجسته، فرامرز عاشق فداکار یا بورژوای خائن؛ خوانشی دیگر از رمان «چشم‌هایش» و شخصیت «فرنگیس». [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 1-25]
 • خجسته گزافرودی، سجاد شکستگی در اساطیر ایران و هند [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 91-111]
 • خدادادی، محمد پیکرگردانی در منظومه‌های فارسی حماسة رامایانا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 77-101]
 • خدامی فهادان، صفیه بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 45-76]
 • خدایار، ابراهیم فهمی: تذکره‏‌نویسی گمنام از ماوراءالنهر: (تذکرۀ فهمی و تبیین اهمیت آن در تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • خراسانی، محبوبه فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 21-51]
 • خرمایی، خرمایی اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 75-94]
 • خزاعی، نرگس بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 99-123]
 • خسروی، سوگل ویژگی های پری در منظومه های حماسی پس از شاهنامه [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 115-140]
 • خطیبی، ابوالفضل همه تا درِ آز رفته فراز (یک معنی ناشناختۀ آز در داستان رستم و سهراب) [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 101-111]
 • خطیبی، ابوالفضل کولی در ادبیات فارسی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 91-116]
 • خلیل اللهی، خلیل اللهی حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 137-150]
 • خلیلی، خلیلی سرمایة اجتماعی در تاریخ بیهقی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 151-173]
 • خلیلی، محسن اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 25-56]
 • خوارزمی، حمیدرضا تطبیق شخصیّت‌ های حماسی شاهنامه با چهره های تاریخی در کتاب نامۀ باستان میرزا آقاخان کرمانی [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 49-78]
 • خوشحال دستجردی، خوشحال دستجردی بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 119-146]
 • خوشحال دستجردی، طاهره مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 25-59]

د

 • دائی زاده جلودار، امین تطبیق نظریة جامعه شناسی با ساختار ادبی- اجتماعی رمان های سیمین دانشور [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • دادخواه ، سلیمی، دادخواه ، سلیمی انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 175-198]
 • داودآبادی، محمد علی بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 1-26]
 • داودآبادی فراهانی، محمدعلی تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 73-101]
 • داوود آبادی فراهانی، محمد علی چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 53-79]
 • دبیرسیاقی، سید محمد اصالت ابیاتی از شاهنامه فردوسی که در نسخه های قدیم نیست [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 368-383]
 • درپر، مریم بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 53-77]
 • درپر، مریم قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 73-92]
 • دررودی جوان، مرتضی دو امشاسپند خرداد و امرداد و نشانه‌های آنان در شاهنامه [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 117-143]
 • دری، نجمه شعر سنایی در لغت نامة دهخدا [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]
 • دری، نجمه تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 121-142]
 • دستمالچی، ویدا جلوه‌های اروس در نوسروده‌های فروغ فرخزاد [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 25-44]
 • دفتری نژاد، افسانه بررسی تأثیر جنسیت و زمان بر استعاره‏های مفهومی غم در آثار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران به قلم احمد محمود و سیمین دانشور؛ از دیدگاه اجتماعی- شناختی [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 19-41]
 • دهرامی، مهدی منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم) [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • دهقان، احمد بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 51-79]
 • دهقان، سجاد چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟ [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 97-120]
 • دهمرده، حیدرعلی حکیم زلالی خوانساری و هنر ترکیب‌سازی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 103-132]
 • دولت آبادی، مرتضی فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 157-173]
 • دولت آبادی، مرتضی نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • دیباج، مژگان بررسی کلان‏ گفتمان مشروطیت در خاطرات حاج سیاح (دوران خوف و وحشت) بر اساس نظریۀ تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]

ذ

 • ذاکری کیش، امید نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام) [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 103-126]
 • ذبیحی، رحمان مأخذشناسی روایت‌های فردوسی‌نامه [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • ذوالفقارزاده، فاطمه بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 57-74]
 • ذوالفقاری، حسن طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی) [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 23-45]
 • ذوالفقاری، حسن قصه شناسی نوش آفرین نامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 81-98]
 • ذوالفقاری، حسن انواع بومی سرودهای خراسان [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 127-154]
 • ذوالفقاری، حسن تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 121-142]

ر

 • رادفر، ابوالقاسم دستور زبان فارسی در کشورهای هند و پاکستان [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 540-570]
 • رادفر، سعید امر معاصر: از سَیّالیّت تا تَصَلّـٌب در گذر زمان (فرایند بالندگی و تثبیت محتشم کاشانی در تاریخ ادبیات) [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • رادمرد، عبدالله نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 67-108]
 • رادمرد، عبدالله سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 123-156]
 • رادمرد، عبدالله بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 143-168]
 • رادمرد، عبدالله ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 29-51]
 • رادمرد، عبدالله بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 73-94]
 • رادمرد، عبدالله ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • رادمرد، عبدالله بررسی تطبیقی تصویر راویان زن در داستان‌های سه تفسیر شیعی روض‌الجنان، جلاءالاذهان و منهج الصادقین [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 33-56]
 • رادمرد، مصطفی تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 73-101]
 • راشد محصل، محمدتقی مروری بر داستان رستم و اسفندیار [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 432-462]
 • راشد محصل، محمدرضا نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق) [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 1-27]
 • راشد محصل، محمدرضا شمس در چشم مولانا [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 640-657]
 • راشد محصل، محمّد رضا کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 43-66]
 • راشد محصّل، محمّد رضا ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • راشکی علی آباد، جواد عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول) [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 19-44]
 • راشکی علی آباد، جواد همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (بررسی نسخه شناختی و تاریخی اثر و محتوای آن) [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 39-58]
 • رامین نیا، رامین نیا چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 71-94]
 • ربیع، وجیهه بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 79-103]
 • رجبلو، Ghanbae Ali نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 109-134]
 • رجبی نیازآبادی، الهام پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامه بایسنغری [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 95-125]
 • رحمان زاده، سامان اسطورة آفرینش در آیین ایزدی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]
 • رحمانی، ریحانه بررسی تطبیقی ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو برمبنای نظریّة اسطوره و آیین [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 1-25]
 • رحمانی، هما بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 143-168]
 • رحیمپور، یوسف نگاهی به مسألۀ تبار در خاندانهای پادشاهی ایران [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 594-611]
 • رحیمی، سید مهدی فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • رزمجو، حسین به یاد استاد فرزانه ام، شادروان دکتر غلامحسین یوسفی [دوره 23، 1-2، 1369، صفحه 788-807]
 • رستگاری نژاد، سحر حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 67-86]
 • رسولی، محمدرضا تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 62-39]
 • رضائی، لیلا بررسی نظری و کاربردی «روایت اول شخص جمع» (در پنج داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری) [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 47-74]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 81-112]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم نقد و بررسی رویکردهای زن‌محور در پژوهش‌های ادبیات عامة ایران [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]
 • رضایتی کیشه خاله ، چراغی، رضایتی کیشه خاله ، چراغی واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت) [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 95-110]
 • رضایی، احمد تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 57-76]
 • رضایی، احمد حدیث بطی بررسی و نقد بیتی از حدیقۀ سنایی [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 86-96]
 • رضایی، بهمن قصۀ «معاشران» در تاریخ (فرآیند شکل‌گیریِ شخصیتِ «معاشر» و بازتاب آن در ادبیات فارسی) [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 67-90]
 • رضایی، سمیه تحلیل محتوای مهارت‌های زندگی در کتاب‌های برگزیده کودکان (گروه‌های سنی الف، ب و ج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، لیلا شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 129-156]
 • رضایی، مهسا جریان‌شناسی نثر ادبی در دورة صفوی، با تکیه بر آثار نصیرای همدانی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 23-53]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی‌استروس [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 67-92]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود ملاحظاتی دربارۀ ضبط و شرح برخی از بیت های کوش نامه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 127-149]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح برزونامه‌ی کهن [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • رضایی فومنی، مهیلا تفاوت حبسیه های کلاسیک و معاصر در بازنمایی با تکیه بر شعر مسعود سعد و فرخی یزدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 82-63]
 • رضوانیان، قدسیه جستار و طبقه‌بندی آن به مثابه ژانر [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 27-47]
 • رضوی، فاطمه وسعت مشرب مشی کارگزاران تاجیکیه در عصر صفوی [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • رضی، احمد آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]
 • رضی ، رحیمی، رضی ، رحیمی ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 199-214]
 • رفائی قدیمی مشهد، رضا تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 89-114]
 • رفاهی، بهاره بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی (مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌ خانم و نویسنده ‌اش) [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 67-92]
 • رفاهی بخش، زینب آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]
 • رکنی، محمدمهدی آزمون زندگی و بهرۀ فرزانگان از آن [دوره 23، 1-2، 1369، صفحه 808-824]
 • رکنی، محمدمهدی یکتابینی و یکتاپرستی نظامی [دوره 23، 1-2، 1369، صفحه 5-36]
 • رمضانی، زینب بررسی شیوه های تغییر امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجری [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 143-166]
 • رنجبر، ابراهیم بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین بر اساس الگوهای تبیین در علوم اجتماعیِ لیتل [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]
 • رنجبر، ابراهیم سه تفسیر از رمان «جزیرة سرگردانی» [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • رنجبر، محمود بنیادگرایی در نقد یا نقد بنیادگرا [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 73-93]
 • روح الامینی، زهرا منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 165-182]
 • روحانی/عنایتی، روحانی/عنایتی بررسی دلایلِ شباهت و تفاوت در روایت ِ داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 77-88]
 • رودمعجنی، محسن بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • روزبه، محمد رضا اسطوره‌پیرایی در تلمیحات نوغزل های بهبهانی، نیستانی، بهمنی و منزوی [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 45-72]
 • روزبه، محمدرضا نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 111-134]
 • روشن، بلقیس بررسی تأثیر جنسیت و زمان بر استعاره‏های مفهومی غم در آثار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران به قلم احمد محمود و سیمین دانشور؛ از دیدگاه اجتماعی- شناختی [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 19-41]
 • روضاتیان، سیده مریم بررسی تطبیقی زبان جنسیت در نامه های عاشقانۀ چهار منظومۀ غنایی (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و شیرین و خسرو) [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 19-44]
 • روضاتیان، سیده مریم نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری») [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • رویانی، وحید تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 75-94]
 • رویانی، وحید مقایسۀ تطبیقی فرّه ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 59-82]
 • رویانی، وحید بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 113-139]

ز

 • زرقانی، زرقانی سابقة برخی مضامین حدیقة سنایی در منابع نزدیک به وی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 147-171]
 • زرقانی، سید مهدی تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 47-77]
 • زرقانی، سید مهدی بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین [دوره 50، شماره 3، 1396، صفحه 97-116]
 • زرقانی، سیّد مهدی تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 87-109]
 • زرقانی، سیّد مهدی کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 109-142]
 • زرقانی، سیّد مهدی تطوّر مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی ـ اسلامی (با تکیه بر آثار متّی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 1-28]
 • زرقانی، سیّد مهدی تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 1-30]
 • زرقانی / عباسپور نوغانی، زرقانی / عباسپور نوغانی بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 169-194]
 • زمانی، فاطمه تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 81-105]
 • زنجانبر، امیر حسین الگوهای اکوـ نارسیس در شخصیت‌سازی داستان‌های کودک [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 93-113]
 • زندی، بهمن بررسی تأثیر جنسیت و زمان بر استعاره‏های مفهومی غم در آثار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران به قلم احمد محمود و سیمین دانشور؛ از دیدگاه اجتماعی- شناختی [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 19-41]
 • زندی طلب، احسان تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 55-76]
 • زهتاب سدهی، سجاد مقایسۀ دو تحریر از انیس‌الطالبین و عدة‌السالکین [(مقالات آماده انتشار)]
 • زهرایی، زهرایی مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 111-124]
 • زهره وند، سعید نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 125-158]

س

 • ساکت، سلمان نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 67-108]
 • ساکت، سلمان نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 149-177]
 • ساکت، سلمان ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • ساکت، سلمان معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 131-154]
 • ساکت، سلمان هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 51-76]
 • ساکت، سلمان بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 73-94]
 • ساکت، سلمان نقش و اهمیت راحت‌القلوب، وفات‌نامه و وصیّت‌نامه در شناخت شرف‌الدّین مَنیَری و طریقۀ کبرویۀ فردوسیه [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • ساکت، سلمان بررسی شیوه های تغییر امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجری [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 143-166]
 • ساکت، سلمان مقایسۀ دو تحریر از انیس‌الطالبین و عدة‌السالکین [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالمیان، غلامرضا شناختِ یکی از متن‌ های پنهانِ دیوان حافظ (اثرپذیری حافظ از دستورالوزارۀ اصفهانی) [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 93-115]
 • ستاری، رضا تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 87-108]
 • ستاری، رضا ویژگی های پری در منظومه های حماسی پس از شاهنامه [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 115-140]
 • سراج، سیدعلی تحلیل پیرامتنی نسبت عنوان با متن شعر در مجموعۀ «هزارۀ دوم آهوی کوهی» [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 27-53]
 • سرامی، قدمعلی گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 29-54]
 • سرامی، قدمعلی پیله های ظهور (بررسی جلوه های زنانه از منظر نقد زن محور در رمان طوبا و معنای شب) [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 23-43]
 • سزاوار، علیرضا شیوة طنزپردازی فرهاد حسن زاده بر مبنای نظریة ایوان فوناژی [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 113-134]
 • سعیدی، مریم تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران) [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-129]
 • سلاجقه، پروین تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 62-39]
 • سلطان محمدی، امیر نگاهی انتقادی به ترجمه احوال مولانا جلال الدین بلخی در منابع متقدم و متأخر [دوره 50، شماره 3، 1396، صفحه 51-72]
 • سلطانی، بهروز بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 81-112]
 • سلطانی، پریسا پیکرگردانی در منظومه‌های فارسی حماسة رامایانا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 77-101]
 • سلمانی، مهدی معرّفی شکارنامة ایلخانی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 125-141]
 • سلیم، عبدالامیر چند واژۀ کهن بازمانده در حدیث [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 680-682]
 • سنچولی، احمد مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 111-128]
 • سنگی، نرجس السادات بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • سهراب نژاد، علی حسن نکته ای نو در بارة شاعری کهن(تخلّص پنهان سنایی) [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 47-67]
 • سهراب نژاد، علی حسن تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم» [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 49-74]
 • سیدقاسم، لیلا نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 135-148]
 • سیدی، سیدی نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی) [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 126-136]

ش

 • شاهگلی، سامره حکیم زلالی خوانساری و هنر ترکیب‌سازی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 103-132]
 • شریعت، محمد جواد سیری در گلستان [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 391-415]
 • شریف اف، خدایی تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 79-106]
 • شریف زاده، صدیقه جستار و طبقه‌بندی آن به مثابه ژانر [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 27-47]
 • شریفی، شریفی رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخلهای واژگانی و مقایسه آن با مدخلهای واژگانیدر برخی فرهنگهای دو زبانه انگلیسی- فارسی [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 91-114]
 • شریفی، شهلا رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 21-46]
 • شریفی، شهلا بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 139-161]
 • شریفی، محسن سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 85-106]
 • شریفی صحی، محسن شریفی صحی اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 19-43]
 • شفاعی بجستان، آرش تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 62-39]
 • شفیعی کدکنی، محمدرضا عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • شفیعی کدکنی، محمدرضا تکامل یک تصویر در حاشیۀ حکایتی از بوستان سعدی [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 384-390]
 • شفیعیون، سعید سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 147-174]
 • شفیعیون، سعید جریان‌شناسی نثر ادبی در دورة صفوی، با تکیه بر آثار نصیرای همدانی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 23-53]
 • شفیعیون، سعید نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری») [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • شفیعیون، سعید فخریه در ادب فارسی (واکاوی گونه‌شناختی فخریّه و زیرگونه‌های آن با نگاهی به گونه‌های هم‌سنگش) [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 1-26]
 • شفیعیون، سعید کارآوا به منزله نوع ادبی [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 53-81]
 • شکوهی، فریبا خیّام از نیشابور تا روم (جایگاه خیام در ادبیات دیوانی ترک و ترجمه‌های ترکی رباعیات) [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 77-100]
 • شمشیرگرها، محبوبه خـاطـره‏‌نامه‌های فــارسـی گونه‌‏ای رایج در میانِ زندگی‌‏نوشت‎‌های شخصیِ خاطره‌‏محور [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 77-103]
 • شهبازی، اصغر نقد زبان حماسی در خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 65-88]
 • شهبازی، نسترن 'شرحی بر قصیده جملیه' یا شرحی بر روایت یک خاطرة جمعی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 47-65]
 • شهری، بهمن بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 251-266]
 • شوهانی، علیرضا مأخذشناسی روایت‌های فردوسی‌نامه [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • شیبانی‌فر، رقیّه بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • شیبانی فر، رقیه ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 1-32]
 • شیری، شیری کلیدر دولت‌آبادی و فلسفة‌ مداخله‌گری‌ در روایت [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 217-236]
 • شیرین زاده، سیّد علیرضا بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 129-146]

ص

 • صابرپور، زینب جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل فمینیستی ـ انتقادی گفتمان [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 27-50]
 • صادقی، حسین محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]
 • صادقی، علی اشرف ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 1-28]
 • صادقی، علی اشرف بُن بَسِند [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 133-136]
 • صادقی، لیلا شناخت جهان متن رباعیات خیام براساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 107-128]
 • صادقی، لیلا طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان) [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 87-109]
 • صادقی، محسن «پاچة ریخته»، ترکیبی ناشناخته در پند پیران [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 137-146]
 • صادقی، محسن بازتاب یک شاخصة گویشی، در مصرعی از شاهنامة فردوسی به آب دو دیده نباید گریست [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • صادقی، مریم بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387 [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 57-80]
 • صادقی، هاشم شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 1-26]
 • صادقیان، صادقیان بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 51-79]
 • صادقی حسن آبادی، علی استحاله شخصیت عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی در نسخه های سه گانه صفوةالصفا [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 45-66]
 • صادقی شهپر، رضا ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 81-108]
 • صادقی شهپر، رضا چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 81-103]
 • صادقی شهپر، رضا ویژگی های اقلیمی در داستان نویسی آذربایجان [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 77-103]
 • صادقی شهپر، رضا وجودشناسی پسامدرن در رمان «پیکر فرهاد» بر اساس نظریة مک هیل [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 45-65]
 • صادقی شهپر، محمّد چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 81-103]
 • صافی، حامد مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 43-64]
 • صافی، صافی نفوذ مولانا در شبه قارّه [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 215-228]
 • صالحی، نرگس گونه‌شناسی نقد ادبی در نشریة ارمغان [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 102-128]
 • صالحی ساداتی، زهرا تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم) [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 1-18]
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 107-128]
 • صالحی نیا، مریم بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 119-146]
 • صالحی نیا، مریم رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 49-66]
 • صالحی نیا، مریم خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]
 • صالحی نیا، مریم صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • صالحی نیا، مریم برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 48-71]
 • صالحی نیا، مریم برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 48-71]
 • صالحی نیا، مریم بررسی تطبیقی تصویر راویان زن در داستان‌های سه تفسیر شیعی روض‌الجنان، جلاءالاذهان و منهج الصادقین [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 33-56]
 • صبوریان، آرزو اساطیر یونانی در شعر معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدری نیا، باقر بررسی سوانح حیات ابوالقاسم لاهوتی و نقد منابع ایرانی [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 145-166]
 • صدیقی، صدیقی آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 89-100]
 • صدیقی، مصطفی بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 139-166]
 • صراحتی جویباری، مهدی محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • صفرزاده، صفرزاده پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 69-90]
 • صمدی، هادی نظریۀ گشتالت و ارتباط با آن (روان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و فلسفه) [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 612-639]
 • صمصامی، شیرین شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 109-140]

ض

 • ضرونی، قدرت اله نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 111-134]
 • ضیاالدینی، علی بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 31-60]
 • ضیایی، حسام تفاوت حبسیه های کلاسیک و معاصر در بازنمایی با تکیه بر شعر مسعود سعد و فرخی یزدی [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طالبیان، یحیی گونه‌شناسی نقد ادبی در نشریة ارمغان [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 102-128]
 • طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری، طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 101-116]
 • طاهری، حسین جلوه‌های اروس در نوسروده‌های فروغ فرخزاد [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 25-44]
 • طاهری، زهرا چالش ساختارهای نظارتی و بازتعریف مفاهیم «خود» و «دیگری» در رمان زیبا صدایم کن [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، قدرت الله تجربۀ عرفانی در «موقعیّت های مرزی» و بازتاب آن در داستان طوطی و بازرگان [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 29-55]
 • طاووسی، محمود تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 45-71]
 • طبسی، حمید کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 43-66]
 • طلوعی آذر، عبدالله بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 57-74]

ع

 • عابدی، محمود ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • عابدی، محمود ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 91-110]
 • عابدیان، علیرضا نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • عالی پور، محمود طبلِ باز: یک ابزار و دو کاربرد (با تکیه بر بیتی از شاهنامۀ فردوسی) [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 87-105]
 • عبادی جمیل، سعید بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی‌استروس [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 67-92]
 • عباسی، جواد ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی) [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]
 • عباسی، جواد همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (بررسی نسخه شناختی و تاریخی اثر و محتوای آن) [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 39-58]
 • عباسی، حامد ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح برزونامه‌ی کهن [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • عباسی، عباسی عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول) [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 19-44]
 • عبدلی، افسانه وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 157-182]
 • عدنانی، عدنانی دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 177-190]
 • عزیزی، محمدرضا گونه شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) در شعر فارسی و عربی [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • عزیزی فر، امیرعباس جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد) [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 185-205]
 • عزیزی فر، امیرعباس بررسی نمودها و نمادهای جعبۀ پاندورا در قصّه‌های عامیانۀ فارسی (مورد مطالعه: داراب‌نامۀ طرسوسی، قصّۀ حمزه و امیرارسلان نامدار) [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • عشیری، عباس معرفی ژانر تأدیب‌نامه‌‌های زنان و مردان [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 113-147]
 • عطاردی، سمیه تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]
 • عطایی کچویی، تهمینه ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 91-110]
 • عظیمی، مرضیه تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 121-142]
 • عظیمی یانچشمه، الهه بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • علوی زاده، فرزانه بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 111-128]
 • علوی زاده، فرزانه نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 67-108]
 • علوی زاده، فرزانه سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 1-33]
 • علوی زاده، فرزانه تصویر ایران و ایرانی در سفرنامۀ ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 147-170]
 • علوی مقدم، مهیار بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 51-84]
 • علی اکبرزاده زهتاب، مرجان تحلیل و صورت‏بندی مضامین مذهبی (شیعی) و عرفانی در شعر معاصر تاجیکستان در دورۀ استقلال (1991 -2015) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 104-83]
 • علی اکبری/ کوچکیان، علی اکبری/ کوچکیان «سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان ) [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 195-220]
 • علیپور، صدیقه دیالکتیک ذهن و عین نقدی تحلیلی بر رمان آینه های دردار گلشیری [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 27-48]
 • علی حوری، محبوبه ابیات نویافتة منسوب به سنایی [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 1-26]
 • علیزاده، حامد تشخیص واژه‌های مفرد و مرکب از روی دال و ذال [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 107-117]
 • علیزاده، حمیرا مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 19-45]
 • علیزاده، ملیحه تحلیلی انتقادی از مسألة جنسیت و زنانگی در تفکّر ابن‌عربی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • علیزاده بیرجندی، علیزاده بیرجندی نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 109-134]
 • علی مددی، منا فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامۀ فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر) [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 89-117]
 • عمارتی مقدم، داوود بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 133-162]
 • عمارتی مقدم، داوود حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 157-181]
 • عمارتی مقدم، داوود نقد و بررسی ترجمه کتاب التفضیل بین بلاغتی العرب و العجم [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 139-151]

غ

ف

 • فاتحی، اقدس مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 25-59]
 • فاضلی، محمد حماسه سرایی در ادبیات عرب [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 683-709]
 • فاطمی، سید حسین بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 95-111]
 • فاطمی، سید حسین بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 53-77]
 • فاطمی، سید حسین بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 1-23]
 • فاطمی، سید حسین نقدی بر مقالۀ «قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی)» [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 145-147]
 • فاطمی، سیّد حسین ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 1-32]
 • فاطمی، سیّد حسین سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 123-156]
 • فاطمی، سیّد حسین بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • فتوحی، فتوحی نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 1-25]
 • فتوحی، محمود شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 1-26]
 • فتوحی رود معجنی، فتوحی رود معجنی بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 45-72]
 • فتوحی رودمعجنی، محمود اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 25-56]
 • فتوحی رودمعجنی، محمود امر معاصر: از سَیّالیّت تا تَصَلّـٌب در گذر زمان (فرایند بالندگی و تثبیت محتشم کاشانی در تاریخ ادبیات) [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • فرخ فر، فرزانه پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامه بایسنغری [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 95-125]
 • فرخ فر، فرزانه معادل بصری بدیع لفظی در خط نستعلیق با تاکید بر آثار استاد غلامحسین امیرخانی [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 49-67]
 • فرخ نیا، مهین دخت بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 31-60]
 • فرضی، سارا تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 115-142]
 • فرضی، سارا تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 87-109]
 • فرضی شوب، منیره بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 113-139]
 • فشارکی، محمد فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 21-51]
 • فقیری، غلام محمد تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • فلاح، بهمن خوانشی روانکاوانه از داستان کوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 49-66]
 • فولادی، علیرضا مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی [دوره 50، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • فولادی، یعقوب مسئلة دیوِ گاوپای و دانای دینیِ مرزبان‌نامه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 69-84]

ق

 • قائم مقامی، سیداحمدرضا دربارة چند نام و لقب ترکی در شاهنامه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 271-283]
 • قائمی، فرزاد تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 69-93]
 • قائمی، فرزاد تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 95-118]
 • قائمی، فرزاد تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 1-26]
 • قائمی، فرزاد داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی) [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 33-55]
 • قائمی، فرزاد تحلیل انسان‌شناختی اسطورة فر و کارکرد‌های آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 113-148]
 • قائمی، فرزاد تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-64]
 • قائمی، فرزاد معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 105-131]
 • قائمی، فرزاد بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • قائمی، فرزاد بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 29-50]
 • قائمی، فرزاد از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران) [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 61-86]
 • قائمی، فرزاد مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 43-64]
 • قائمی، فرزاد ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران با باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان) [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 141-164]
 • قائمی، فرزاد فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم) [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 207-235]
 • قائمی، فرزاد بررسی تطبیقی ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو برمبنای نظریّة اسطوره و آیین [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 1-25]
 • قائمی، قائمی سروش: رب النّوع شاعری در ایران باستان [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 245-264]
 • قاسم زده، دکتر سید علی نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی دربارة حماسة ملّی ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 191-214]
 • قاسمی، علیرضا بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 33-62]
 • قبادی، حسینعلی چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 71-94]
 • قبادی، قبادی نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی دربارة حماسة ملّی ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 191-214]
 • قبول، احسان بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • قبول، قبول بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 95-111]
 • قبول، قبول شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 65-81]
 • قدسی، محدّثه بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 71-102]
 • قرایی، فیاض برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 48-71]
 • قربان صباغ، محمود رضا بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 27-56]
 • قربان صباغ، محمودرضا تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 47-77]
 • قربان صباغ، محمودرضا بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی (مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌ خانم و نویسنده ‌اش) [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 67-92]
 • قربانی، حسین تحلیل امپراتور کلمات بر پایۀ نظریۀ فاصله‌زدایی کارل مانهایم [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 93-110]
 • قربانی پور، زهرا بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387 [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 57-80]
 • قلعه خانی، گلنار بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی‌استروس [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 67-92]
 • قنبری، بیتا تطبیق نظریة جامعه شناسی با ساختار ادبی- اجتماعی رمان های سیمین دانشور [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • قنبری، کورش شناختِ یکی از متن‌ های پنهانِ دیوان حافظ (اثرپذیری حافظ از دستورالوزارۀ اصفهانی) [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 93-115]
 • قنسولی، بهزاد بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • قنسولی، بهزاد بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • قوام، ابوالقاسم جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 25-49]
 • قوام، ابوالقاسم مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 111-128]
 • قوام، ابوالقاسم بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارة شناختی [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 75-104]
 • قوام، ابوالقاسم آسیب‌شناسی در مقاله‌های فارسی ناصرخسرو پژوهی از سال 1300تا 1393 [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 71-96]
 • قوام، قوام تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 69-93]
 • قوامی، حسن بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 73-94]
 • قیومیان محمدی، فاطمه بررسی همکرد «دادن» در ساخت نویافته‌ای از فعل مرکب در کهن ترین ترجمة تورات [دوره 50، شماره 3، 1396، صفحه 117-140]

ک

 • کاظمی، معراج خوانشی روانکاوانه از داستان کوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 49-66]
 • کاویانی سورکی، بابک قصۀ «معاشران» در تاریخ (فرآیند شکل‌گیریِ شخصیتِ «معاشر» و بازتاب آن در ادبیات فارسی) [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 67-90]
 • کجوری، هدی بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 82-63]
 • کراچی، روح انگیز بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • کراسنوولسکا، آنّا افسون درخت میوه در اروپا و ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 285-294]
 • کریمی دوستان ، ویسی، کریمی دوستان ، ویسی حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 137-147]
 • کزازی، میر جلال الدین چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 53-79]
 • کزازی، میر جلال الدین تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 73-101]
 • کزازی، میر جلال الدین شناختِ یکی از متن‌ های پنهانِ دیوان حافظ (اثرپذیری حافظ از دستورالوزارۀ اصفهانی) [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 93-115]
 • کزّازی، میرجلال الدین پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 1-21]
 • کمیلی، مختار تصحیح چند واژه در فیروزشاه‌نامه بیغمی (داراب نامه و فیروزشاه‌نامه) [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • کنجوری، احمد اسطوره‌پیرایی در تلمیحات نوغزل های بهبهانی، نیستانی، بهمنی و منزوی [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 45-72]
 • کهدویی، کهدویی بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 51-79]
 • کهدویی، کهدویی تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 140-158]
 • کهدویی، محمدکاظم پیکرگردانی در منظومه‌های فارسی حماسة رامایانا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 77-101]
 • کهریزی، خلیل بررسی و تصحیح دو نویسش از شاهنامۀ فردوسی («ندید و» یا «ندیدو»؛ «برسان شیر» یا «بسطام‌شیر») [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 69-85]
 • کوپا، Fatemeh از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 49-70]
 • کوچکیان، طاهره کند شدن لبه تیز رئالیسم با استفاده از «رئالیسم سمبولیک» در رمان «سووشون» [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]

گ

 • گاژا، رامون پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 1-21]
 • گرجی، گرجی بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 79-104]
 • گرجی، مصطفی کند شدن لبه تیز رئالیسم با استفاده از «رئالیسم سمبولیک» در رمان «سووشون» [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • گرگیج، جلال الدین بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 29-50]
 • گزی مارشک، ملیحه معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 131-154]
 • گشتاسب، فرزانه بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 141-158]
 • گلباف، کاظم آسیب‌شناسی در مقاله‌های فارسی ناصرخسرو پژوهی از سال 1300تا 1393 [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 71-96]
 • گلی زاده، پروین بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 69-86]
 • گنجی، نگین نظریه و متن ادبی (آسیب شناسی مقالات منتشرشده بر پایۀ آرای گریماس) [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 117-137]
 • گوهری کاخکی، مهشید ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی) [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]
 • گیلانی، نجم الدین بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 99-123]
 • گیلانی، نجم الدین بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 127-148]

ل

 • لزگی، سیدحبیب الله معنازایی در عدول از پیش متن؛ خوانش بینامتنی داستان هابیل و قابیل و رمان های هابیل سانچت (میگل د. اونامونو) و سمفونی مردگان (عباس معروفی) [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • لزگی ،ندایی، لزگی ،ندایی قابلیّتهای تعزیه در تصویرپردازی نوین بررسی دو نسخة تعزیة مجلس درویش بیابانی و حضرت موسی (ع) [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • لطیف نژاد، فرّخ جهت دستوری در سه غزل معاصر [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 27-46]
 • لویمی مطلق، کریم مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 107-128]

م

 • مالمیر، تیمور کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 63-79]
 • مالمیر، تیمور اهمیت «خوانش» در تکوین روایت‌های حماسی [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 111-136]
 • مالمیر، مالمیر تأثیر اشه در تجربه‌های تفسیری متون کهن [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 43-64]
 • مالمیر، مالمیر جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 194-283]
 • ماه وان، فاطمه مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره‌های دو نسخة‌ بایسنقری و داوری) [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 55-86]
 • ماهیار، عباس نگاهی به سوی اختران و افلاک [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 571-593]
 • مبارک، وحید بررسی و تصحیح دو نویسش از شاهنامۀ فردوسی («ندید و» یا «ندیدو»؛ «برسان شیر» یا «بسطام‌شیر») [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 69-85]
 • مجتبائی، فتح الله ممدوحان دقیقی و نگاهی دیگر به تاریخ وفات او [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 27-35]
 • مجرد، مجتبی طرح متن جامع غزلیات سنایی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 135-162]
 • مجرد، مجتبی با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی) [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 115-124]
 • مجرد، مجتبی تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی [دوره 49، شماره 3، 1395، صفحه 155-169]
 • مجرد، مجتبی قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی) [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 133-143]
 • مجرد، مجتبی ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 105-117]
 • مجرد، مجتبی خاک‌مالی کردن نامه تطوّر ایدئولوژیک یک مفهوم کتابتی [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 23-32]
 • مجرّد، Sanaz بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 113-136]
 • مجلی زاده، امین معرّفی شکارنامة ایلخانی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 125-141]
 • محبتی، مهدی گونه‌شناسی نقد ادبی در نشریة ارمغان [دوره 55، شماره 4، 1401، صفحه 102-128]
 • محبی، ناصر کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 63-79]
 • محسنی، مرتضی محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • محقق نیشابوری، جواد نقدی بر اصطلاح «موسیقی معنوی» شعر [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • محمدزاده رضایی، سید عباس ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 29-51]
 • محمّدزاده/رویانی، محمّدزاده/رویانی سام‌نامه از کیست؟ * [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 159-176]
 • محمدی، عباسقلی مقام استاد در عالم تحقیق و ادب فارسی [دوره 23، 1-2، 1369، صفحه 767-787]
 • محمدی، علی بررسی و تحلیل حماسه‌های «مضحک» و گونه های آن در زبان فارسی [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 87-122]
 • محمدی، فرهاد ساخت تأکیدی ـ بلاغیِ مفهوم «شمول» در زبان فارسی [دوره 51، شماره 4، 1397، صفحه 117-137]
 • محمدی، محمدی اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 17-42]
 • محمدی، محمدی بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 1-23]
 • محمدی، یاسمین آرتور رمبو و نیما یوشیج، دو پیشگام شعر نو یک بررسی تطبیقی [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 73-90]
 • محمدی فشارکی، محسن بررسی همکرد «دادن» در ساخت نویافته‌ای از فعل مرکب در کهن ترین ترجمة تورات [دوره 50، شماره 3، 1396، صفحه 117-140]
 • محمدی فشارکی، محسن «خردگویه» زیرگونه ای در ادبیات تعلیمی [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 57-77]
 • محمدی فشارکی، محسن تحلیل کارکردهای اجتماعی آیین‌ها و جشن‌ها در شاهنامه [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • محمودپور، لقمان سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟ [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 155-176]
 • محمودی، محمودی تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 129-156]
 • محمودی بختیاری، بهروز بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 139-161]
 • محمودی لاهیجانی، سید علی فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 21-51]
 • محمودی لاهیجانی، سید علی مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 79-112]
 • محمودی لاهیجانی، سید علی سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی [دوره 52، شماره 4، 1398، صفحه 43-68]
 • محمودی لاهیجانی، سید علی مقایسۀ فهرست شاهان اشکانی در متن‌های تاریخی سدۀ سوم تا پنجم با تمرکز بر تفاوت فهرست فردوسی، بیرونی و ثعالبی [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 45-68]
 • محمودی لاهیجانی، سید علی پادشاهی نوذر یا داستان آرش کمانگیر دوراهی موبدان در انتخاب یک روایت [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • مختاریان، بهار ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 123-144]
 • مدبری، محمود کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان خسرو و شیرین شاهنامه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 47-71]
 • مدرسی، فاطمه شکستگی در اساطیر ایران و هند [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 91-111]
 • مدرّسی، فاطمه اسطورة آفرینش در آیین ایزدی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]
 • مرادی، ایوب بررسی شیوه‌های بازنمایی اندیشه‌های «امانوئل لویناس» در رمان «موصل، بدون پریچهر» از حسین قسّامی [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 83-104]
 • مرادی، بایرام مراد واکاوی جریانهای تفکر عرفانی ایرانی عصر صفوی از جهان ملموس استعاره (بررسی رسایل دهدار، جوگ بشست و اصول المعارف) [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • مزاری، نگار مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 19-45]
 • مژگانی، نگین عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 119-105]
 • مستاجران، الهام نامة منظوم/ شعرنامه (ردیابی و نقد و تحلیل نامه‌های منظوم از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن نهم) [دوره 55، شماره 1، 1401، صفحه 105-143]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 157-173]
 • مسعودی، مرضیه نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 125-158]
 • مشتاق پور، مرضیه بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 111-136]
 • مشتاق مهر، مشتاق مهر ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 81-108]
 • مشرف، مشرف «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 149-166]
 • مشرًف، مریم اخوان‌پژوهی در گذر زمان (بررسی کارنامۀ اخوان‌پژوهی در طی 6 دهه (1330-1395) [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 91-116]
 • مشرّف، Maryam چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 71-94]
 • مشهدی، محمدامیر محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی [دوره 48، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]
 • مصطفوی گرو، مصطفوی گرو بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 33-67]
 • مظفری، علیرضا «پیر مـغان» از نگاهی دیگر [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 97-109]
 • مظفری، علیرضا زایش اسطوره‌های ترمیمی در سنت اساطیری ایران [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 149-166]
 • مظفری، علیرضا بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 57-74]
 • معینی سام، معینی سام بررسی واژة دهیو (Dahyu) [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 237-250]
 • مقیمی، فاطمه کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 121-144]
 • ملک ثابت، ملک ثابت بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 143-160]
 • ملک ثابت، مهدی نقد زبان حماسی در خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 65-88]
 • ملکی، ناصر خوانشی روانکاوانه از داستان کوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 49، شماره 4، 1395، صفحه 49-66]
 • ملویل، چارلز مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره‌های دو نسخة‌ بایسنقری و داوری) [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 55-86]
 • منصوری، امیر رائیۀ ناقصۀ لبیبی [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • منصوری، مجید گزارش کهن‌ترین دست‌نویسِ مرزبان‌نامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدوی، محمد جواد طرح متن جامع غزلیات سنایی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 135-162]
 • مهدوی، محمد جواد ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی) [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]
 • مهدوی، محمد جواد انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 169-193]
 • مهدوی، محمد جواد تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی [دوره 46، شماره 4، 1392، صفحه 1-30]
 • مهدوی، محمد جواد بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • مهدوی، محمد جواد صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی [دوره 54، شماره 1، 1400]
 • مهدوی، محمدجواد اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 75-98]
 • مهدوی، محمدجواد بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 139-161]
 • مهدوی، محمّد جواد بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 119-146]
 • مهدی پور، محمد دیدگاه‎های بلاغی صهبایی در "شرح سه‌نثر ظهوری" [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 27-53]
 • مهرانفر، صدیقه قصه شناسی نوش آفرین نامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 81-98]
 • مهری، سعید صوفیان در عصر روشنگری ایرانی (پژوهشی دربارۀ ریشه‌‌های معرفتی، اقتصادی و اجتماعی صوفی‌‌ستیزی در دورۀ مشروطه) [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 105-122]
 • موسوی، سید محمد علی اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 17-42]
 • موسوی، سید محمد علی مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 173) [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 223-228]
 • موسوی، سید محمد علی مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 177) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 165-177]
 • موسوی، سید محمد علی مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 178) [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 163-176]
 • موسوی، سید محمد علی فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 159-256]
 • موسوی، سید محمّد علی فهرست مقالات چاپ شده در مجلة جستارهای نوین ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق ) دانشگاه فردوسی مشهد شماره های 1 تا 200 [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 1-130]
 • موسوی، صفیه مقایسۀ تطبیقی فرّه ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا [دوره 47، شماره 4، 1393، صفحه 59-82]
 • مولایی، چنگیز سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامۀ فردوسی [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 167-183]
 • مولایی، چنگیز مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 65-73]
 • مولایی، چنگیز کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی دربارة نام ایوان ضحّاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض و الانبیاء) [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 145-156]
 • مولایی، چنگیز پیشنهادی دربارۀ تصحیح و قرائت دو واژه از کارنامۀ اردشیر بابکان بر پایۀ قرینه ای در شاهنامۀ فردوسی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 117-128]
 • مولایی، مولایی معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 151-175]
 • مولودی، فواد تاریخ و فرم ادبی: تأملی در شکل‌شناسی «داراب‌نامۀ» بیغمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 79-103]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر استحاله شخصیت عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی در نسخه های سه گانه صفوةالصفا [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 45-66]
 • میرباقری فرد، علی اصغر بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • میرباقری فرد، میرباقری فرد تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 27-48]
 • میردار رضایی، مصطفی باززایی عناصر ادبی تصویرساز قرن ششم در تصویرهای شعری قرن هشتم (نمود دوبارۀ شگردهای آمیغی در تصویرهای قرن هشتم) [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 125-155]
 • میردار رضایی، مصطفی بررسی شگرد ترکیبی کنایۀ ایهامی در غزل های حافظ (دقیقه ای در رمزگشایی عوام فهم و خواص پسندی شعر حافظ) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 17-1]
 • میرسالاری، گلناز برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 48-71]
 • میری، Afsaneh بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 79-104]
 • میری، افسانه بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 139-161]
 • میری اصل، کلثوم اخوان‌پژوهی در گذر زمان (بررسی کارنامۀ اخوان‌پژوهی در طی 6 دهه (1330-1395) [دوره 54، شماره 4، 1400، صفحه 91-116]
 • میزبان، جواد مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 173) [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 223-228]
 • میزبان، جواد انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 169-193]

ن

 • نادری، سیامک جانمایی منزل راوی بوف کور در محلات جنوب شرقی (تهران صفوی ـ قاجاری) [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • ناصح، محمد امین بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 147-163]
 • نجف‌زاده، مهدی ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • نجف زاده، مهدی بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 45-76]
 • نجفی، آزاده رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 21-46]
 • نجفی، امیر معنازایی در عدول از پیش متن؛ خوانش بینامتنی داستان هابیل و قابیل و رمان های هابیل سانچت (میگل د. اونامونو) و سمفونی مردگان (عباس معروفی) [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • نحوی، اکبر خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟ [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 75-96]
 • نحوی، اکبر نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 185-220]
 • نحوی، اکبر دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند) [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 259-270]
 • نصرآزادانی، ناهید نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری») [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • نصر اصفهانی، نصر اصفهانی رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 161-193]
 • نصیری شیراز، زهرا چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟ [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 97-120]
 • نقشبندی، سید ایوب چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 53-79]
 • نقوی، نقیب کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 43-66]
 • نورصبحی، علی نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق) [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 1-27]
 • نوروزی، علی بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 97-116]
 • نوروزی روشناوند، فرشید معلولیت و بازنمایی آن در ادبیات: تحلیل سه حکایت از مثنوی معنوی مولانا با استفاده از مفهوم «پروتز روایی» [دوره 55، شماره 2، 1401، صفحه 115-132]
 • نوری، علی اسطوره‌پیرایی در تلمیحات نوغزل های بهبهانی، نیستانی، بهمنی و منزوی [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 45-72]
 • نوعی، حسین روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 35-49]
 • نیک بخت، عباس واکاوی جریانهای تفکر عرفانی ایرانی عصر صفوی از جهان ملموس استعاره (بررسی رسایل دهدار، جوگ بشست و اصول المعارف) [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • نیک فر، مهشید اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 75-98]
 • نیک منش، مهدی کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 121-144]
 • نیکوبخت، ناصر پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 1-21]
 • نیکوبخت، ناصر ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 91-110]
 • نیکویی، علیرضا بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 33-62]

و

 • واثق عباسی، عبدالله واکاوی جریانهای تفکر عرفانی ایرانی عصر صفوی از جهان ملموس استعاره (بررسی رسایل دهدار، جوگ بشست و اصول المعارف) [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • واحد، اسدالله تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از کهن‌ترین نسخۀ کامل (کتابت 801 هجری) [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 69-104]
 • واحددوست، مهوش ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل [دوره 48، شماره 3، 1394، صفحه 1-32]
 • واعظ، بتول زیبایی‌شناسی شگرد ادبی التفات و نقش تفسیری آن در مثنوی [دوره 52، شماره 3، 1398، صفحه 95-126]
 • واعظ زاده، عباس جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 25-49]
 • واعظ زاده، عباس بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا* [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 1-28]
 • واعظ زاده، عباس گونه شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) در شعر فارسی و عربی [دوره 56، شماره 1، 1402]
 • وافی ثانی، مریم تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 79-106]
 • وفایی، وفایی بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 295-308]

ه

 • هادی، روح الله بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی [دوره 51، شماره 3، 1397، صفحه 97-116]
 • هاشمی، زهره بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارة شناختی [دوره 46، شماره 3، 1392، صفحه 75-104]
 • هاشمی باباحیدری، سید مرتضی بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 79-103]
 • هاشمی زاد، نگین آرتور رمبو و نیما یوشیج، دو پیشگام شعر نو یک بررسی تطبیقی [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 73-90]
 • همتی، امیرحسین خطاهای مؤلفانِ متون کهن ادب فارسی در معرفی ابوسعیدابوالخیر [دوره 54، شماره 2، 1400، صفحه 119-151]
 • همتیان، محبوبه ردیابی مقوله‌های آیین نگارش و درست‌نویسی در دانش‌های بلاغی [دوره 53، شماره 3، 1399]

ی

 • یاحقی، محمد جعفر بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا* [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 1-28]
 • یاحقی، محمد جعفر منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 165-182]
 • یاحقی، محمد جعفر تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 79-106]
 • یاحقی، محمد جعفر بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین [دوره 50، شماره 3، 1396، صفحه 97-116]
 • یاحقی، محمد جعفر بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • یاحقی، محمد جعفر از دیدۀ تحقیق [دوره 23، 3-4، 1369]
 • یاحقی، محمد جعفر طراحی روشی خلاق برای آموزش شاهنامه به کودکان [دوره 55، شماره 3، 1401، صفحه 29-51]
 • یاحقی، محمدجعفر نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق) [دوره 52، شماره 2، 1397، صفحه 1-27]
 • یاحقی، محمدجعفر ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • یاحقی، محمّدجعفر مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره‌های دو نسخة‌ بایسنقری و داوری) [دوره 47، شماره 3، 1393، صفحه 55-86]
 • یاحقی، یاحقی تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 69-93]
 • یاحقی، یاحقی شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 65-81]
 • یاحقیّ، دکتر محمّدجعفر بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 71-102]
 • یاحقّی، محمّد جعفر ابیات نویافتة منسوب به سنایی [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 1-26]
 • یاحقّی، محمّد جعفر ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 1-32]
 • یاحقّی، محمّد جعفر سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 1-33]
 • یاحقّی، محمّد جعفر ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • یاحقّی، محمّد جعفر دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 1-17]
 • یاحقّی، محمّد جعفر گُرگسار یا کَرگسار؟ [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 37-53]
 • یاحقّی، محمّدجعفر بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • یاحقّی، محمّدجعفر آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • یاحقی / محسنی، یاحقی / محسنی سَفَنْجَقانیه؛ واژه‌ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 1-11]
 • یاری، علی بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 69-86]
 • یاوری، هادی نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 1-25]
 • یحیائی، علی روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 35-49]
 • یزدان پناه، مهرعلی تفاوت حبسیه های کلاسیک و معاصر در بازنمایی با تکیه بر شعر مسعود سعد و فرخی یزدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یعقوبی، علی سرور بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه [دوره 50، شماره 4، 1396، صفحه 1-26]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا تعامل سوژه‌های متنی در غزلیات شمس [دوره 54، شماره 3، 1400، صفحه 99-119]
 • یوسفی، روح الله تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم» [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 49-74]
 • یوسفی، غلامحسین نامه ای که به مقصد نرسید [دوره 23، 3-4، 1369، صفحه 345-333]
 • یوسفی، غلامحسین ای بهشت من [دوره 23، 1-2، 1369، صفحه 847-848]
 • یوسفیان، محمد جعفر معنازایی در عدول از پیش متن؛ خوانش بینامتنی داستان هابیل و قابیل و رمان های هابیل سانچت (میگل د. اونامونو) و سمفونی مردگان (عباس معروفی) [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]