نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اختیاری، زهرا تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 129-156]
 • اختیاری، زهرا لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون های برجستة سدة نهم [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 169-203]
 • اکبری مفاخر، آرش این «جامه» که می بری [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

ب

 • بختیاری، رحمن متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی) [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 27-42]

پ

 • پارسا، Shamsi بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 1-23]
 • پورخالقی چترودی، Mahdokht تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 95-118]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 43-66]

ت

 • تائبی، تائبی بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 45-72]

چ

ح

 • حجازی، بهجت السادات از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 49-70]

خ

د

 • دهقان، احمد بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 51-79]

ر

 • رادمرد، عبدالله نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 67-108]
 • راشد محصل، محمّد رضا کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 43-66]
 • راشکی علی آباد، جواد عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول) [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 19-44]
 • رامین نیا، رامین نیا چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 71-94]
 • رجبلو، Ghanbae Ali نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 109-134]
 • رضی، احمد آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]
 • رفاهی بخش، زینب آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]

ز

 • زرقانی، زرقانی سابقة برخی مضامین حدیقة سنایی در منابع نزدیک به وی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 147-171]
 • زرقانی، سیّد مهدی کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 109-142]

س

 • ساکت، سلمان نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 67-108]
 • سنچولی، احمد مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 111-128]

ش

 • شفیعیون، سعید سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 147-174]

ص

 • صادقیان، صادقیان بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 51-79]
 • صادقی شهپر، رضا ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 81-108]

ط

 • طبسی، حمید کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 43-66]

ع

 • عباسی، عباسی عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول) [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 19-44]
 • علوی زاده، فرزانه نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 67-108]
 • علی حوری، محبوبه ابیات نویافتة منسوب به سنایی [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 1-26]
 • علیزاده بیرجندی، علیزاده بیرجندی نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 109-134]

غ

ف

ق

 • قائمی، فرزاد تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 95-118]
 • قائمی، فرزاد تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 1-26]
 • قبادی، حسینعلی چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 71-94]
 • قوام، ابوالقاسم جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 25-49]
 • قوام، ابوالقاسم مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 111-128]

ک

 • کهدویی، کهدویی بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 51-79]
 • کوپا، Fatemeh از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 49-70]

م

 • محمدی، محمدی بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 1-23]
 • محمودی، محمودی تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 129-156]
 • مشتاق مهر، مشتاق مهر ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 81-108]
 • مشرّف، Maryam چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 71-94]
 • مظفری، علیرضا «پیر مـغان» از نگاهی دیگر [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 97-109]
 • میرباقری فرد، میرباقری فرد تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن [دوره 43، شماره 3، 1389، صفحه 27-48]

ن

 • نحوی، اکبر خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟ [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 75-96]
 • نقوی، نقیب کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ [دوره 43، شماره 4، 1389، صفحه 43-66]

و

 • واعظ زاده، عباس جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 25-49]

ی