نمایه نویسندگان

آ

 • آهنچیان، محمدرضا وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 157-182]
 • آیدنلو، سجاد چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ... [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]

ا

 • ابوالبشری، پیمان روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 35-49]
 • ادینه کلات، فرامرز نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 149-177]
 • ارقامی، ناصر رضا تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • اکبرزاده، هادی بررسی وتحلیل معنای «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 75-96]
 • اکبری مفاخر، آرش کریمان کیست؟ بر پایة دستنویس هفت لشکر گورانی [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 15-37]
 • اله دادی دستجردی، زهره فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 157-173]
 • امیدسالار، محمود اسکندر: از هجوم تا جذب [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 39-63]

ب

 • باقری، بهادر قصه شناسی نوش آفرین نامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 81-98]

پ

 • پارسا، شمسی بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 29-47]
 • پرهام، مهدی سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 123-156]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 29-47]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 1-32]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 85-106]
 • پورنامداریان، تقی سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 123-156]

ج

 • جاهدجاه، عباس شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 129-156]
 • جعفرپور، میلاد بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 51-84]
 • جهانگیری، نادر تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • جیحونی، مصطفی مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف) [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 65-100]

چ

 • چمن آرا، بهروز درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کُردی با تکیه بر شاهنامة کُردی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 119-148]

ح

 • حسین پناهی، فردین بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 99-122]

خ

 • خطیبی، ابوالفضل همه تا درِ آز رفته فراز (یک معنی ناشناختۀ آز در داستان رستم و سهراب) [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 101-111]

د

ذ

ر

 • رادمرد، عبدالله سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 123-156]
 • رضایی، لیلا شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 129-156]

ز

 • زرقانی، سیّد مهدی تطوّر مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی ـ اسلامی (با تکیه بر آثار متّی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 1-28]

س

 • ساکت، سلمان نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 149-177]
 • سهراب نژاد، علی حسن تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم» [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 49-74]

ش

 • شریفی، محسن سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 85-106]
 • شیبانی فر، رقیه ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 1-32]

ص

 • صادقی، لیلا شناخت جهان متن رباعیات خیام براساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 107-128]
 • صادقی، مریم بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387 [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 57-80]

ع

 • عبدلی، افسانه وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 157-182]
 • علوی زاده، فرزانه سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 1-33]
 • علوی مقدم، مهیار بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 51-84]

ف

 • فاطمی، سیّد حسین ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 1-32]
 • فاطمی، سیّد حسین سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 123-156]
 • فقیری، غلام محمد تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]

ق

 • قائمی، فرزاد داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی) [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 33-55]
 • قائمی، فرزاد تحلیل انسان‌شناختی اسطورة فر و کارکرد‌های آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 113-148]
 • قربانی پور، زهرا بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387 [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 57-80]

م

 • مستعلی پارسا، غلامرضا فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 157-173]
 • مظفری، علیرضا زایش اسطوره‌های ترمیمی در سنت اساطیری ایران [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 149-166]
 • مهرانفر، صدیقه قصه شناسی نوش آفرین نامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 81-98]
 • موسوی، سید محمد علی مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 173) [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 223-228]
 • مولایی، چنگیز سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامۀ فردوسی [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 167-183]
 • میزبان، جواد مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 173) [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 223-228]

ن

 • نحوی، اکبر نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی [دوره 44، شماره 3، 1390، صفحه 185-220]
 • نوعی، حسین روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 35-49]

ی

 • یاحقّی، محمّد جعفر ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 1-32]
 • یاحقّی، محمّد جعفر سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 1-33]
 • یحیائی، علی روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی [دوره 44، شماره 4، 1390، صفحه 35-49]
 • یوسفی، روح الله تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم» [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 49-74]