[1]
بختیاریر. 2011. متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی). جستارهای نوین ادبی. 43, 4 (اکتبر 2011), 27-42. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v43i4.10184.