[1]
یاحقّیم.ج., فاطمیس.ح., پورخالقی چترودیم.د. و شیبانی فرر. 1. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه. جستارهای نوین ادبی. 44, 2 (1), 1-32. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12620.