[1]
قائمیف. 1. داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی). جستارهای نوین ادبی. 44, 2 (1), 33-55. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12621.