[1]
صادقیم. و قربانی پورز. 1. بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387. جستارهای نوین ادبی. 44, 2 (1), 57-80. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12622.