[1]
حسین پناهیف. 1. بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان. جستارهای نوین ادبی. 44, 2 (1), 99-122. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12625.