[1]
صفرزادهص. 2008. پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی. جستارهای نوین ادبی. 40, 4 (جولای 2008), 69-90. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v40i4.13171.