[1]
جبریس. 1. حماسه نو در شعر شاملو. جستارهای نوین ادبی. 45, 1 (1), 121-142. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i1.13459.