[1]
جعفرپورم. و علوی مقدمم. 1. بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار. جستارهای نوین ادبی. 44, 4 (1), 51-84. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v44i4.14572.