[1]
رضاییل. و جاهدجاهع. 1. شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ. جستارهای نوین ادبی. 44, 4 (1), 129-156. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v44i4.14576.