[1]
آهنچیانم. و عبدلیا. 1. وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی. جستارهای نوین ادبی. 44, 4 (1), 157-182. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v44i4.14578.