[1]
غفوریر. 2013. روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد. جستارهای نوین ادبی. 46, 2 (اکتبر 2013), 51-72. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.15042.