[1]
درین. 2013. شعر سنایی در لغت نامة دهخدا. جستارهای نوین ادبی. 45, 3 (می 2013), 57-79. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i3.15925.