[1]
قائمیف. 2012. تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی. جستارهای نوین ادبی. 45, 1 (اکتبر 2012), 37-64. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i1.15989.