[1]
روزبهم. و ضرونیق.ا. 2014. نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی. جستارهای نوین ادبی. 46, 4 (آوریل 2014), 111-134. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.17432.