[1]
گرگیجج.ا. و قائمیف. 2013. بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب. جستارهای نوین ادبی. 46, 2 (اکتبر 2013), 29-50. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.18145.