[1]
حسن آبادیم. 2013. معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ). جستارهای نوین ادبی. 46, 2 (اکتبر 2013), 145-168. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.18501.