[1]
قدسیم., یاحقیّد.م. و پورخالقی‌چترودید.م. 2014. بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی. جستارهای نوین ادبی. 47, 1 (ژوئن 2014), 71-102. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v47i1.18875.