[1]
فاتحیا., خوشحال دستجردیط. و ابوالقاسمیم. 2013. مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی. جستارهای نوین ادبی. 45, 2 (ژانویه 2013), 25-59. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18911.