[1]
جهان‌پورف. و حق‌پرستل. 2013. بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک. جستارهای نوین ادبی. 45, 2 (ژانویه 2013), 61-83. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18913.