[1]
جلالی پندریی. و حسینیر. 2013. بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار. جستارهای نوین ادبی. 45, 2 (ژانویه 2013), 103-132. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18915.