[1]
عمارتی مقدمد. 2013. بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی). جستارهای نوین ادبی. 45, 2 (ژانویه 2013), 133-162. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18916.