[1]
مجردم. 2016. با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی). جستارهای نوین ادبی. 48, 4 (نوامبر 2016), 115-124. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.20053.