[1]
صادقیه. و فتوحیم. 2014. شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی. جستارهای نوین ادبی. 46, 3 (ژانویه 2014), 1-26. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i3.20847.