[1]
محسنیم. و صراحتی جویباریم. 2014. محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو. جستارهای نوین ادبی. 47, 1 (ژوئن 2014), 125-150. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v47i1.21256.