[1]
صادقی شهپرم. و صادقی شهپرر. 2013. چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه). جستارهای نوین ادبی. 45, 3 (می 2013), 81-103. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i3.21500.