[1]
زرقانیس.م., مهدویم.ج. و آبادم. 2014. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. جستارهای نوین ادبی. 46, 4 (آوریل 2014), 1-30. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.22056.