[1]
یاحقّیم.ج. 2013. دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی. 45, 4 (ژوئن 2013), 1-17. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i4.22926.