[1]
حقیقیف. 2013. «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی. 45, 4 (ژوئن 2013), 65-89. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v45i4.22946.