[1]
ضیاالدینیع. و فرخ نیام.د. 2014. بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی. جستارهای نوین ادبی. 46, 4 (آوریل 2014), 31-60. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.23215.